تصویب نامه در خصوص الزام سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور نسبت به رعایت مندرجات مصوبه شورای حقوق و دستمزد


شماره۳۸۹۲۰/ت۵۵۴۴۱هـ                                ۱۳۹۷/۴/۲
تصویب نامه در خصوص الزام سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور نسبت به رعایت مندرجات مصوبه شورای حقوق و دستمزد

سازمان اداری و استخدامی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۳۰ به پیشنهاد شماره ۳۵۹۸۴/۲۹۰۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور موظفند ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ را رعایت نمایند. در هر حال هرگونه پرداخت مطابق با مصوبه مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری