نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره۲۴۸۳۳هـ/ب                                    ۱۳۹۷/۴/۲

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۲۲۰۰۵/ت۵۴۶۹۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند «پ» ماده (۷۲) قانون برنامه پنـجساله

ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«براساس بند «پ» ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه ـ مصوب۱۳۹۵ـ «فهرست رسمی دارویی ایران براساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک بار تدوین و منتشر می گردد.» در تبصره ماده (۷) مصوبه، این امر به «سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» محول شده و لذا این تبصره از حیث تغییر مرجع قانونی تدوین و انتشار فهرست رسمی دارویی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی