اصلاح تصویب نامه شماره ۲۲۰۰۵/ت۵۴۶۹۹هـ مورخ 1397/2/29

شماره۴۶۳۳۳/ت۵۵۵۳۳هـ                               ۱۳۹۷/۴/۱۳
اصلاح تصویب نامه شماره ۲۲۰۰۵/ت۵۴۶۹۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۰ به پیشنهاد شماره ۳۶۱۱۳/۳۹۵۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب نامه شماره ۲۲۰۰۵/ت۵۴۶۹۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در ماده (۷) عبارت «توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قبل از واژه «حداکثر» اضافه می‏شود.

۲ـ تبصره ماده یادشده حذف می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری