آیین ­نامه اجرایی جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره۴۴۶۰۳/ت۵۵۳۵۱هـ                               ۱۳۹۷/۴/۱۱

وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۶ به پیشنهاد شماره ۲۱۹۸۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ وزارت کشور و به استناد جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، آیین­نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده۱ـ استانداری ها موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تدوین برنامه تفصیلی مدیریت پسماند روستاهای استان مربوط با رویکرد منطقه ای و در چارچوب شرح خدمات ابلاغی وزارت کشور و طرح جامع مصوب مدیریت پسماند استان مربوط و تصویب آن در کارگروه استانی موضوع تبصره ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۴۸۸/ت۳۲۵۶۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ اقدام نمایند. برنامه های مذکور باید به نحوی تهیه شوند که نحوه مدیریت پسماند کلیه روستاهای کشور تعیین تکلیف شده و عملیات امکان سنجی، طراحی و ایجاد سامانه های دفع بهداشتی پسماندهای مذکور با مشارکت و سرمایه گذاری حداکثری بخش غیردولتی اجرایی شود.
تبصره ـ هماهنگی های اجرایی لازم در خصوص آن دسته از مراکز دفع پسماند که پذیرنده پسماندهای روستاهای واقع در بیش از یک استان می باشند توسط استانداری های مربوط انجام می شود.
ماده۲ـ جمع آوری و مدیریت پسماندهای عادی موضوع این آیین نامه تا مرحله تحویل به مکان دفن مشترک یا مرکز دفع بهداشتی برابر ماده (۷) قانون مدیریت پسماندها ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ انجام می شود.
ماده۳ـ به منظور کاهش هزینه ها و کاهش اثرات سوء زیست محیطی ناشی از تعدد مکان های دفع پسماندها، اولویت با استفاده از مکان های دفع مشترک شهری و روستایی به صورت متمرکز می باشد. درصورتی که محل دفع مشترک قابل برنامه ریزی و اجرا نباشد، ایجاد محل دفع مستقل با اخذ نظر کارگروه استانی موضوع ماده (۱) این آیین­نامه و با رعایت قوانین مربوط امکانپذیر است. 
ماده۴ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع مالی مورد نیاز برای تدوین برنامه تفصیلی مدیریت پسماند روستایی را در سال جاری از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین و تخصیص دهد و اعتبارات مورد نیاز را براساس پیشنهاد وزارت کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
ماده۵ ـ نظارت بر اجرای مفاد این آیین­نامه و تهیه و ابلاغ دستورالعمل های لازم برای اجرای آن برعهده وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) می باشد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری