تصویب نامه در خصوص قیمت فروش کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

شماره۴۷۱۳۹/ت۵۵۰۰۷هـ                               ۱۳۹۷/۴/۱۶
تصویب نامه در خصوص قیمت فروش کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۲۶۰۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ وزارت جهادکشاورزی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب ۱۳۷۳ـ تصویب کرد:
قیمت فروش کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی توسط شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره، مادامی که شرکت های مذکور خوراک گاز مصرفی خود را براساس نرخ اعلامی وزارت نفت دریافت می کنند، توسط کارگروه تنظیم بازار تعیین خواهدشد و پرداخت مابه التفاوت به شرکت های پتروشیمی منوط به انجام حسابرسی یارانه ای توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری