مصوبات الحاقی جلسه مورخ 1397/3/2هیأت امنای صندوق توسعه ملی

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست ابلاغیه شماره ۲۰۰۶۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ موضوع مصوبات الحاقی جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت امنای صندوق توسعه ملی ایفاد می شود.

خواهشمند است در اجرای تبصره (۴) بند «پ» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ابلاغیه صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد ـ افشین برمکی

شماره۲۰۰۶۳۵                                      ۱۳۹۷/۴/۲۶

جناب آقای دکتر شهیدزاده

رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

پیرو ابلاغیه شماره ۱۳۴۵۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ موضوع مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت امنای صندوق توسعه ملی که با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا تشکیل گردید، بدینوسیله مصوبات الحاقی جلسه مذکور به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

۱ـ عبارت زیر به عنوان تبصره (۲) ذیل بند (هـ) بخش هشتم نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی (موضوع نسبت مالکانه ۲۰%) اضافه می شود:

«تبصره۲: طرح های تولید انواع خودرو در راستای اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون و برون شهری، از رعایت این بند مستثنی می باشد.»

۲ـ عبارت زیر به عنوان تبصره (۲) ذیل بخش نهم نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی (موضوع ۲۵% سهم آورده متقاضی) اضافه می شود:

«تبصره۲: طرح های تولید انواع خودرو در راستای اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون و برون شهری، از رعایت این بخش مستثنی می باشد.»

۳ـ تضمین بازپرداخت اقساط (اصل و سود) تسهیلات بصورت ارزی توسط سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت و از محل سرجمع درآمد حاصل از صادرات مجموع فرآورده های نفتی و کاهش واردات فرآورده های نفتی صورت می پذیرد.

۴ـ طرح های موضوع این صورتجلسه با تأیید شورای اقتصاد، در حکم تأیید بررسی توجیه فنی ـ مالی و اقتصادی طرح جهت اعطای تسهیلات می باشد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت