تصویب نامه در خصوص تعیین آقایان محمدرضا جلیلیان، علیرضا محفوظی و ابوالقاسم مرادی به عنوان اعضای هیأت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

تصویب نامه در خصوص تعیین آقایان محمدرضا جلیلیان، علیرضا محفوظی  و ابوالقاسم مرادی به عنوان اعضای هیأت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۹۰۸۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب۱۳۷۲ـ و در اجرای ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

آقایان محمدرضا جلیلیان، علیرضا محفوظی و ابوالقاسم مرادی به عنوان اعضای هیأت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ و اصلاحات بعدی آن تعیین می شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری