تصویب نامه در خصوص تعیین آقای غلامرضا سلیمانی امیری به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای غلامرضا سلیمانی امیری به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۷ به پیشنهاد شماره ۸۲۵۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۹) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ـ مصوب ۱۳۵۰ـ تصویب کرد:

آقای غلامرضا سلیمانی امیری به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری