الحاق دو متن به آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به عنوان تبصره ماده۴ و اضافه شدن ماده۱۲

الحاق دو متن به آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به عنوان تبصره ماده۴ و اضافه شدن ماده۱۲

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳۱ به پیشنهاد شماره ۲۴۲۱۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۴) آیین­نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۱۳۶۵/۲/۲۲ و اصلاحات بعدی آن الحاق می­شود:

تبصره ـ در صورت وجود متولی خاص، نیازی به اخذ موافقت اداره اوقاف و امور خیریه نیست.

۲ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۲) به آیین­نامه یادشده الحاق می­شود:

ماده۱۲ـ احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی در این آیین­نامه و همچنین درصدهای مقرر در مواد (۴) و (۵) آن، به مواردی که نظر واقف به عدم اخذ پذیره یا سرقفلی بوده یا نظر به اخذ آن به نحو خاصی داشته است و همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد، لیکن مصلحت وقف به تشخیص متولی، بدون اخذ پذیره یا سرقفلی یا کمتر یا بیشتر از آن تعیین شده باشد، تسری نمی­یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری