تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برای سال ۱۳۹۷

تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین نامه مالی  و معاملاتی سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برای سال ۱۳۹۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳۱ به پیشنهاد شماره ۹۷۲/۱۰/۱۱۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ برای سال ۱۳۹۷ به شرح زیر تعیین می­شود:

الف ـ معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ سیصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ریال باشد.

ب ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یادشده تجاوز نکند.

ج  ـ معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف
معاملات کوچک باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری