تصویب نامه درخصوص تعیین آقای محمدرضا خباز به عنوان استاندار خراسان شمالی

تصویب نامه درخصوص تعیین آقای محمدرضا خباز  به عنوان استاندار خراسان شمالی

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳۱ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند(۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب کرد:

آقای محمدرضا خباز به عنوان استاندار خراسان شمالی تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری