تصویب نامه در خصوص حکم انتصاب آقای دکتر مرتضی شهیدزاده به عنوان عضو و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و حکم انتصاب آقای دکتر امید گیلانپور به عنوان عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی

تصویب نامه در خصوص حکم انتصاب آقای دکتر مرتضی شهیدزاده

 به عنوان عضو و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و حکم انتصاب

 آقای دکتر امید گیلانپور به عنوان عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست ابلاغیـه شـماره ۱۳۴۹۰۲ مـورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ موضـوع حکم انتصاب آقـای دکتر مرتضی شهیـدزاده به عـنوان عضو و رئیـس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و ابلاغیه شماره ۱۳۶۸۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ موضوع حکم انتصاب آقای دکتر امید گیلانپور به عنوان عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی ایفاد می شود.

خواهشمند است در اجرای تبصره (۴) بند (پ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ابلاغیه های صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد ـ افشین برمکی

شماره۱۳۶۸۸۱                                     ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

جناب آقای دکتر امید گیلانپور

به استناد بند (ت) و تبصره ۳ بند (ت) از ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی، نظر به تجربیات و سوابق ارزنده جناب عالی به موجب این حکم برای مدت ۵ سال به عنوان «عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی» منصوب می شوید.

امید است با همکاری سایر اعضای محترم، در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

رئیس‎جمهور ـ حسن روحانی

شماره۱۳۴۹۰۲                                     ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

جناب آقای دکتر مرتضی شهیدزاده

به استناد بند (ث) و تبصره ۳ بند (ت) از ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی، نظر به مراتب تعهد، تجربه و سوابق مدیریتی جناب عالی، به موجب این حکم برای مدت ۵ سال به عنوان «عضو و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی» منصوب می شوید.

توفیق شما و سایر اعضای محترم آن صندوق را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می نمایم.

رئیس‎جمهور ـ حسن روحانی