تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم

فایل : b370879e477f435b9123dee9521a9c3e.PDF b370879e477f435b9123dee9521a9c3e.PDF

تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۳۱ به پیشنهاد شماره ۹۷۲/۱۰/۱۱۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم به شرح پیوست (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.

۲ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری