تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ ششصد و سی میلیارد (۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای امور مساجد و نظارت عالی بر ساخت و سازهای مسکن مهر

تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ ششصد و سی میلیارد (۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

برای امور مساجد و نظارت عالی بر ساخت و سازهای مسکن مهر

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۰ به پیشنهاد شماره ۷۰۵۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۳۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

۱ـ مبلغ ششصد و سی میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۳۰) ریال از اعتبارات موضوع ردیف (۵ـ۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت­های مالی و تراکم و زیرساخت مسکن مهر( سهم دولت) به موارد زیر اختصاص می­یابد:

الف ـ تخفیف عوارض پروانه تراکم ساخت، بیمه کیفیت، حمایت­های مالی آماده­ سازی، محوطه­سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و ساخت مساجد و نظارت عالی بر ساخت و سازهای مسکن مهر.

ب ـ در صورت نیاز به پیش­بینی حق­الزحمه کارکنان مربوط به این ردیف، سهم آن در قالب موافقت­نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص می­شود.

۲ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این تصویب­نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری