تصویب نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح تملک دارایی های سرمایه ای احداث و برقی کردن راه آهن تهران ـ همدان ـ سنندج به شماره طبقه بندی (۱۳۰۳۰۱۵۰۱۴)

تصویب نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح تملک دارایی های  سرمایه ای احداث و برقی کردن راه آهن تهران ـ همدان ـ سنندج به شماره طبقه بندی (۱۳۰۳۰۱۵۰۱۴)

وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۴ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

دستگاه اجرایی طرح تملک دارایی های سرمایه ای احداث و برقی کردن راه آهن تهران ـ همدان ـ سنندج به شماره طبقه بندی (۱۳۰۳۰۱۵۰۱۴) از شرکت سهامی راه  آهن جمهوری اسلامی ایران (۲۸۰۵۰۰) به شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (۲۸۲۳۰۰) تغییر می یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری