تصویب نامه در خصوص ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند وزارت امور اقتصادی و دارایی

تصویب نامه در خصوص ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط  و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی  و سود بازرگانی معاف هستند

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۴ به پیشنهاد شماره ۹۷۱۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اعتبار پیش بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (۱۷ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نمی باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به ترخیص کالاهای یادشده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری