تصویب نامه در خصوص تأسیس نمایندگی کنسولی جمهوری اسلامی ایران در شهر بن در کشور آلمان توسط وزارت امورخارجه

تصویب نامه در خصوص تأسیس نمایندگی کنسولی جمهوری اسلامی ایران  در شهر بن در کشور آلمان توسط وزارت امورخارجه

وزارت امور خارجه

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۴ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۵۶۱/۴۹۰۱۰۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳ وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تأسیس نمایندگی کنسولی جمهوری اسلامی ایران در شهر بن در کشور آلمان توسط وزارت امور خارجه با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری