آیین نامه نحوه پرداخت وام ضروری به مستخدمین وزارت آموزش و پرورش

‌آیین‌نامه نحوه پرداخت وام ضروری به مستخدمین وزارت آموزش و پرورش
1362.01.21 - 68600 - 1362.02.03 - 14
&‌آموزش و پرورش - استخدام - سازمانهای دولتی - وام
&‌وزارت آموزش و پرورش
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1362.1.21 بنا به پیشنهاد شماره 1 . 22424 . ت ع مورخ
1361.11.4 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده 19 قانون‌الحاق 2 ماده به قانون
اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی، آیین‌نامه نحوه پرداخت وام ضروری به مستخدمین
آموزش و پرورش را به شرح زیر تصویب نمودند.
‌ماده یک - به منظور پرداخت وام ضروری به مستخدمین وزارت آموزش و پرورش صندوق وام
ضروری کارکنان وزارت آموزش و پرورش که در این آیین‌نامه به‌اختصار صندوق نامیده
می‌شود در تهران تشکیل می‌گردد و می‌تواند در حوزه وزارتی، ادارات کل استانها و
مناطق و نواحی شعبی ایجاد نماید.
‌ماده دو - صندوق مرکزی دارای هیأت مدیره‌ای به شرح زیر می‌باشد.
‌الف: نماینده تام‌الاختیار وزیر آموزش و پرورش
ب: معاونت امور اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش
ج: ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت آموزش و پرورش
‌د: مدیر کل امور اداری و تعاون وزارت آموزش و پرورش
‌ه‍: رییس اداره امور تعاون و رفاه کارکنان وزارت آموزش و پرورش
‌تبصره یک - رییس هیأت مدیره صندوق معاونت اداری و مالی، خزانه‌دار صندوق، ذیحساب
و مدیر کل امور مالی و مدیر عامل صندوق رییس اداره امور تعاون‌و رفاه کارکنان
خواهند بود.
‌تبصره دو - نظارت بر انجام امور مالی مرکزی به عهده رییس هیأت مدیره و خزانه‌دار
و مدیر عامل صندوق می‌باشد و کلیه اسناد مالی با امضای مشترک آنان‌خواهد بود.
‌ماده سه: وظایف هیأت مدیره صندوق مرکزی عبارتست از:
‌الف: تعیین شرایط و ضوابط و نحوه پرداخت وام و مدت بازپرداخت و حداکثر میزان وام
اعطایی.
ب: اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد و انحلال شعب صندوق در مناطق کشور.
ج: اتخاذ تصمیم در مورد نحوه توزیع کمکهای رفاهی به شعب صندوق و عنداللزوم پرداخت
وام به آنها.
‌د: نظارت عالی، بر حسن اداره صندوق و صدور دستورالعمل‌های اجرایی در چارچوب
آیین‌نامه.
‌ه‍: تعیین بازرس و حسابرس صندوق مرکزی و شعب و عنداللزوم تعیین و اعزام بازرس به
منظور رسیدگی، نحوه عملکرد شعب صندوق.
‌و: رسیدگی و تصویب ترازنامه صندوق مرکزی و شعب آن.
‌ز: اتخاذ تصمیم در زمینه مشکلات و مسایل شعب صندوق و سایر مسایل مطروحه
عنداللزوم.
ح: انتخاب بانک عامل از میان بانکهای دولتی در صورت نبودن شعبه بانک ملی ایران در
محل و عقد قراردادهای لازم به منظور انجام امور بانکی.
‌تبصره: مصوبات هیأت مدیره صندوق مرکزی با رای اکثریت اعضای هیأت مدیره قابل اجرا
است.
‌ماده چهار: منابع مالی صندوق مرکزی از محلهای زیر تأمین می‌گردد.
‌الف: قرض‌الحسنه پرداختی کارکنان به صندوق.
ب: کمکمهای رفاهی دولت و وجوه بازپرداختی از وامها.
ج: کمکمهای اهدایی وام گیرندگان و قبول کمک از مؤسسات و افراد خیر (‌حقیقی و
حقوقی) یا منابع دیگر.
‌ماده پنج: اعتبارات اختصاصی صندوق مرکزی و همچنین وجوه حاصل از سایر منابع در
صندوق با امضای رییس هیأت مدیره، خزانه‌دار و مدیر عامل صندوق‌در حساب مخصوص تحت
عنوان حساب صندوق وام ضروری در شعبه بانک ملی ایران افتتاح، وجوه یاد شده به حساب
مذکور واریز و توزیع اعتبارات(‌کمکها) از حساب مزبور پرداخت می‌شود.
‌ماده شش: شعب صندوق در حوزه وزارتی و ادارات کل یا مناطق و یا نواحی به ترتیب زیر
تشکیل و احکام هیأت مدیره شعب صندوق از طرف هیأت مدیره‌مرکزی صندوق صادر خواهد شد.
‌الف: هیأت مدیره صندوق حوزه وزارتی مرکب از اشخاص زیر خواهد بود.
1 - نماینده معاونت مالی و اداری به عنوان رییس هیأت مدیر صندوق حوزه وزارتی.
2 - رییس اداره امور تعاون و رفاه کارکنان به عنوان مدیر عامل صندوق حوزه وزارتی.
3 - ذیحساب و مدیر کل امور مالی به عنوان خزانه‌دار صندوق حوزه وزارتی.
4 - نمایندگان منتخب کارکنان حوزه وزارتی جمعاً 4 نفر.
ب: انجام امور صندوق در هر یک از ادارات کل در مراکز استانها یا مناطق یا نواحی
زیر نظر هیأتی مرکب از 7 نفر به نام هیأت مدیره صندوق استان یا منطقه یا‌ناحیه
خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می‌شوند.
1 - مدیر کل یا رییس اداره بر حسب مورد به عنوان (‌رییس هیأت مدیره) صندوق.
2 - رییس یا مسئول رفاه معلم به عنوان (‌مدیر عامل) صندوق.
3 - رییس یا مسئول حسابداری اداره به عنوان (‌خزانه‌دار) صندوق.
4 - نمایندگان منتخب هر یک از مقاطع تحصیلی (‌ابتدایی دو نفر - راهنمایی 1 نفر -
متوسطه و هنرستان و مراکز تربیت معلم 1 نفر).
‌ماده هفت: وظایف هیأت مدیره شعب صندوق به شرح زیر می‌باشد.
‌الف: اجرای تصمیمات هیأت مدیره صندوق مرکزی.
ب: قبول هدایا و وجوه قرض‌الحسنه.
ج: قبول درخواست وام و تصویب آن با توجه به بند الف ماده . 3 و بر اساس نیاز و
اولویت افراد.
‌د: نظارت در عملیات صندوق و رسیدگی به حسابها و تهیه و تأیید و تسلیم ترازنامه
سالانه به هیأت مدیره صندوق مرکزی جهت تصویب.
‌ه‍: بازپرداخت وجوه قرض‌الحسنه افراد.
‌ماده هشت: هر یک از شعب صندوق مکلف است در بانک ملی محل حسابی تحت عنوان صندوق
وام ضروری فرهنگیان و کلیه وجوه مربوط باید به حساب‌مذکور واریز گردد و برداشت از
آن با امضای مشترک رییس هیأت مدیره، مدیر عامل و خزانه‌دار صندوق شعبه مربوطه
مقدور خواهد بود.
‌ماده نه: بنا به پیشنهاد مدیر کل آموزش و پرورش استان و صدور حکم هیأت مدیره
صندوق مرکزی برای هر یک از شعب صندوق یک نفر بازرس به مدت یک‌سال انتخاب می‌گردد.
‌تبصره: بازرس صندوق وام ضروری کارکنان حوزه وزارتی مستقیماً از طرف هیأت مدیره
صندوق مرکزی به مدت یک سال تعیین خواهد شد.
‌ماده ده:‌تصمیمات هیأت مدیره شعب صندوق در حدود مقررات مربوطه با رأی اکثریت اعضا
قابل اجرا می‌باشد.
‌ماده یازده: اداره امور تعاون و رفاه کارکنان در حوزه وزارتی و مسئولین رفاه معلم
در ادارات کل و مناطق و نواحی موظفند پس از تصویب وام از طرف هیأت‌مدیره صندوق
نسبت به اخذ ضمانت‌نامه از متقاضی با معرفی یک نفر از کارکنان رسمی و شاغل وزارت
آموزش و پرورش به عنوان ضامن و تأیید واحد پرداخت‌کنننده حقوق نسبت به پرداخت وجه
وام اقدام نماید.
‌ماده 12: ادارات حسابداری یا مسئولان پرداخت حقوق مستخدمین موظفند اقساط بدهی
مستخدم را از بابت اصل وام دریافتی در سررسیدهای مقرر از حقوق و‌مزایای ماهیانه
اعم از حقوق اشتغال، بازنشستگی و یا غیره کسر و ظرف مدت 5 روز به حساب صندوق واریز
و رسید آن را بر حسب مورد به اداره امور تعاون و‌رفاه یا دایره رفاه معلم اداره
آموزش و پرورش محل جهت کنترل و پیگیری و ثبت در دفاتر مربوطه تسلیم نمایند.
‌تبصره: در صورت انتقال مستخدم ادارات آموزش و پرورش مربوطه موظفند میزان بدهی و
مبلغ اقساط مستخدم را در برگ گواهی حقوق وی قید نمایند و‌مسئول پرداخت حقوق محل
خدمت جدید مستخدم موظف است نسبت به کسر باقیمانده اقساط بدهی در سررسیدهای مقرر
اقدام و وجوه دریافتی را حداکثر تا5 روز پس از پرداخت حقوق مستخدم به حساب صندوق
وام ضروری محل خدمت سابق مستخدم واریز و رسید آن را برای اداره آموزش و پرورش
مربوطه‌ارسال نمایند.
‌ماده 13: هیأت مدیره شعب صندوق موظفند تا پایان فروردین ماه سال بعد حساب عملکرد
صندوق خود را که وسیله اداره تعاون و رفاه معلم و واحد مالی‌تنظیم و به امضای
بازرس مربوطه رسیده پس از بررسی و تأیید برای تصویب نهایی به صندوق مرکزی گزارش
نمایند.
‌ماده 14: اداره امور تعاون و رفاه کارکنان و اداره کل امور مالی و ذیحسابی مشترکاً
موظفند حداکثر تا آخر خرداد ماه سال بعد حساب عملکرد صندوق وام‌ضروری مرکزی و
حساب‌های رسیده از شعب را تنظیم و برای رسیدگی به بازرس و حسابرسی منتخب هیأت
مدیره مرکزی تسلیم نمایند. آنان نیز مکلفند‌حساب عملکرد سالانه را ظرف مدت یک ماه
رسیدگی و نظرات خود را جهت تصویب نهایی به هیأت مدیره صندوق مرکزی گزارش نمایند.
‌ماده 15: منابع صندوق منحصراً برای پرداخت وام ضروری به ترتیب مقرر در این
آیین‌نامه و بازپرداخت وجوه قرض‌الحسنه و هزینه‌های بانکی مربوطه قابل‌مصرف است.
‌ماده 16: چنانچه بنا به تصویب هیأت مدیره و با تشخیص بازرس ادامه فعالیت صندوق
مربوطه مطلوب و میسر نباشد مراتب باید وسیله هیأت مدیره یا بارزس‌طی گزارش توجیهی
به صندوق مرکزی اعلام گردد.
‌اتخاذ تصمیم در مورد انحلال و با ادامه کار صندوق با هیأت مدیره مرکزی خواهد بود.
‌تبصره: در صورت انحلال صندوق نحوه رسیدگی به حسابها، پرداخت تعهدات و وصول
مطالبات و تصفیه حساب صندوق به عهده هیأت تصفیه که از طرف‌هیأت مدیره مرکزی انتخاب
می‌شود خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر