اصلاح ردیف (۲) جدول شماره (۲) موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

اصلاح ردیف (۲) جدول شماره (۲) موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امورخارجه ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت  وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۸ به پیشنهاد شماره ۲۹۶۲۴۴/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان توضیحات به ردیف (۲) جدول شماره (۲) موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول  برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب­نامه شماره ۸۰۶۸۹/ت۳۵۶۳۲هـ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ و اصلاحات بعدی آن، اضافه می شود:
درآمدهای مندرج در صورتحساب های صادره در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، به ترتیب به نسبت     و     بین شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت فرودگاه   ها و ناوبری هوایی ایران مطابق خدمات و وظایف احصاء شده در صورتجلسه ۱۳۹۶/۳/۲۴ مجمع عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، توزیع می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری