تصویب نامه در خصوص خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی در شرایط ضروری

تصویب نامه در خصوص خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی در شرایط ضروری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران درجلسه ۱۳۹۷/۶/۱۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی در شرایط ضروری به تشخیص مشترک وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت، از شمول تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ و اصلاحات بعدی آن مستثنی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری