تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ ششصد و سی میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۳۰) ریال با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت¬های مالی و تراکم و زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) به موارد مندرج در تصویب¬نامه شماره ۱۵۸۶۳۷/ت۵۴۸۴۰هـ مورخ 1396/12/12

تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ ششصد و سی میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۳۰) ریال با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت­های مالی  و تراکم و زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) به موارد مندرج  در تصویب­نامه شماره ۱۵۸۶۳۷/ت۵۴۸۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۵ به پیشنهاد شماره ۳۶۷۳۱/۸۲۹۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۸) قانون ساماندهی و
حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

۱ـ مبلغ ششصد و سی میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۳۰) ریال از اعتبارات موضوع
ردیف (۵ ـ ۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با عنوان تخفیف عوارض پروانه،
حمایت­های مالی و تراکم و زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) به موارد مندرج
 در تصویب­نامه شماره ۱۵۸۶۳۷/ت۵۴۸۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص می­یابد.

۲ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این تصویب­نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

۳ـ این تصویب­نامه جایگزین تصویب­نامه شماره ۶۱۹۹۳/ت۵۵۳۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری