تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی

تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی، ردیف تعرفه های (۴۰۱۱۲۰۱۰)، (۴۰۱۱۲۰۲۰)، (۴۰۱۱۲۰۳۰)، (۴۰۱۱۲۰۹۰) پنج درصد (۵%) تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری