تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازی نسبت به احداث آزادراه قزوین ـ رشت

تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازی نسبت به احداث آزادراه قزوین ـ رشت

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در اجرای تصـویب نامه شماره ۱۹۰۶۸/ت۵۲۵۸۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۰ نسبت به احداث مسیر رفت (قزوین به رشت) آزاد راه قزوین ـ رشت حد فاصل منجیل ـ رودبار به طول (۸) کیلومتر با تأمین صددرصد (۱۰۰%) منابع مالی از محل منابع عمومی و سایر منابع قانون بودجه سنواتی طرح (۱۳۰۳۰۱۶۲۳۵) با عنوان «مشارکت در احداث آزادراه قزوین ـ رشت» تا سقف چهار هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴) ریال اقدام کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری