تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدهای جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول

تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدهای جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد شماره ۵۶/۱۲۲۱۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ وزارت امور اقتصـادی و دارایی و به استناد اصـل یکصـد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابـع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ چهل و هشت هزار و سیصد و چهل و چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه و دومیلیون و پانصد و چهارده هزار و هشتصد و شش (۸۰۶ر۵۱۴ر۴۵۲ر۳۴۴ر۴۸) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدهای جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام کند.

۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری