تصویب نامه در خصوص اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های ریلی

تصویب‌نامه در خصوص اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های ریلی

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ صندوق توسعه ملی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۴ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می­شود در اجرای بند (و) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نسبت به تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح­های ریلی به شرح جدول زیر از محل صندوق توسعه ملی اقدام نماید:
ـ صندوق توسعه ملی براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به اختصاص اعتبار مورد نیاز برای تأمین پانزده درصد (۱۵%) پیش­پرداخت طرح­های یادشده اقدام می­نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری