مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جنت شهر

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

درخصوص طرح جامع شهر جنت شهر

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ی مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۶ طرح جامع شهر جنت شهر، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۹ شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان فارس را با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرحهای جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir   بارگذاری می گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی