مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر قزوین

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی

 طرح جامع شهر قزوین

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۲ مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر قزوین  مصوب مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین را با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ کمیته فنی شماره یک و صورتجلسه کمیته منتخب فنی مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ مورد بررسی قرار داد و ضمن تأکید بر نظر کمیته فنی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ تغییر کاربری اراضی واقع در شمال اتوبان

موضوع  تغییر کاربری ۱۲ هکتار از اراضی شمال اتوبان (اراضی سازمان صدا و سیما) از فضای سبز به اداری ـ انتظامی صرفاً جهت احداث و استقرار بناها و تأسیسات مربوط به سازمان صدا و سیمای استان قزوین و تغییر کاربری ۱۰ هکتار از اراضی شمال اتوبان از فضای سبز به درمانی صرفاً جهت احداث بیمارستان و تغییر کاربری ۱ هکتار از اراضی شمال اتوبان از فضای سبز به درمانی (انبار تجهیزات درمانی و آموزشی) و اراضی ۱۰۰ هکتاری نیروی انتظامی برای تغییر کاربری، با توجه به اظهارات معاون محترم امورعمرانی استانداری (و در حضور استاندارمحترم قزوین) در شورای عالی مبنی بر انصراف استان از درخواستهای مذکور، از دستورکار شورای عالی خارج شد.

۲ ـ طرح ساماندهی بلوار آیت اله خامنه ای

با توجه به بند ۸ ـ ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر «تهیه طرح ساماندهی با غلبه فضای سبز عمومی، هماهنگ با ضوابط سازمان میراث فرهنگی و تحت نظارت دفتر طراحی شهری و معماری» و ضمن تاکید بر رعایت مفاد بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین مبنی بر «حفظ وصیانت از باغستانهای سنتی در محورهای ورودی شهر قزوین به خصوص محور آیت الله خامنه ای، آیت الله ابوترابی و ورودی شهر از سمت دروازه رشت و محور بویین زهرا» هرگونه تصمیم گیری در این موضوع موکول به ارائه طرح ویژه و بررسی درکمیته فنی شماره سه و متعاقب آن در شورای عالی می شود.

۳ـ افزایش محدوده بوستان ملی باراجین از ۹۰۰ هکتار به ۱۴۰۰ هکتار واقع در شمال غربی حریم شهر قزوین

 با عنایت به این که در محدوده ۹۰۰ هکتاری فعلی پارک ملی باراجین ظرفیت های وسیع جهت توسعه فعالیت گردشگری، تفرجی وجود دارد، ضرورتی برای افزایش ۵۰۰ هکتاری محدوده پارک از اراضی تحت پهنه حفاظت تشخیص نداد. لذا با عنایت به نقش بی بدیل اراضی مورد نظر در تغذیه آبخوان دشت قزوین و باغستان سنتی آن، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ عرصه های بکر و طبیعی واقع در شمال حریم قزوین تحت پهنه حفاظت با افزایش محدوده پارک مخالفت گردید. 

۴ـ تغییرکاربری پهنه زراعی به کاربری میدان میوه و تره باربه مساحت ۲۰هکتار واقع درشرق حریم شهر قزوین

 با پیشنهاد تعیین کاربری تجهیزات شهری جهت استقرار میدان میوه و تره بار در حریم شهر قزوین، پیرو تصمیمات متخذه طی بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲، با عنایت به کاهش سطح اراضی پیشنهادی از ۱۷۰هکتار به ۲۰ هکتار و همچنین تائید نماینده معاونت حمل و نقل برعدم تداخل ترافیکی با آزاد راه قزوین ـ زنجان در صورت تعبیه دسترسی مجزا، مشروط به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موافقت می گردد.

۵ ـ الحاق محدوده موسوم به اندیشه به نواحی منفصل شهری  نجف آباد، حسن آباد و وثوق آباد واقع درغرب حریم شهر قزوین

 ـ ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۶ کمیته منتخب فنی و علی رغم وجود هرگونه ضرورت فنی وکارشناسی، صرفا معطوف به حقوق مکتسبه  ایجادشده در سنوات گذشته در مراجع استانی، با الحاق اراضی موسوم به اندیشه به نواحی منفصل شهری نجف آباد، حسن آباد و وثوق آباد فقط درحد حقوق مکتسبه قانونی احتمالی ایجاد شده موافقت میگردد. مسئولیت بررسی حقوق مذکور و انطباق با موازین قانونی جاری و تائید آن، به عهده اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین است. ضمنا مقرر گردید سطوح و سرانه های خدمات عمومی و حقوق قانونی، بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها و تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها  اعمال و طرح تفکیکی به تائید کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین برسد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور و اقدام اعلام می شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی