تصویب نامه درخصوص اجرای کامل و هماهنگ برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم)

تصویب نامه درخصوص اجرای کامل و هماهنگ برنامه جامع  اصلاح نظام اداری (دوره دوم)

سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۲۹ به پیشنهاد شماره ۳۰۸۹۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ به منظور اجرای کامل و هماهنگ برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم) موضوع مصوبه شماره ۳۰۲۵۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۴ شورای عالی اداری تمامی دستگاه های اجرایی موظفند:

الف ـ برنامه عملیاتی خود را از طریق انعقاد تفاهم نامه با سازمان اداری و استخدامی کشور تا پایان سال ۱۳۹۷ تدوین کنند.

ب ـ پیشنهاد مربوط به بودجه و اعتبار لازم در سقف اعتبارات سالیانه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.

۲ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است:

الف   با همکاری دستگاههای اجرایی سهم هریک از دستگاه ها در سقف اهداف کمی پیش بینی شده در برنامه مذکور را براساس تفاهم مشترک تعیین نماید و مبنای ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه ها در بعد شاخص های عمومی قرار دهد.

ب  ـ گزارش سالانه اجرای این تصویب نامه را در مقاطع مختلف زمانی به هیأت وزیران و سایر مراجع ذی ربط ارایه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری