جزئیات قانون

تاریخ تصویب : 1367/06/27 مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران

‫نسخ، اصلاح، الحاق، تمدید مهلت
جدول نسخ را بازبینی فرمایید

ادوار

دوره : 67 شماره جلد : 6
  • متن قانون
  • مجریان قانون (0)
  • گروه‌های موضوعی (0)

انتصاب برادر سید حمید طهایی به عنوان استاندار استان مرکزی

‌انتصاب برادر
سید حمید طهایی به عنوان استاندار استان مرکزی
1367.06.27 - .928ت534 - 1367.07.16 - 805
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367.6.27 بنا به پیشنهاد وزیر کشور تصویب نمودند:
‌برادر سید حمید طهایی به عنوان استاندار استان مرکزی منصوب و مشغول به کار شوند.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر