انتصاب برادر سید حمید طهایی به عنوان استاندار استان مرکزی

‌انتصاب برادر
سید حمید طهایی به عنوان استاندار استان مرکزی
1367.06.27 - .928ت534 - 1367.07.16 - 805
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367.6.27 بنا به پیشنهاد وزیر کشور تصویب نمودند:
‌برادر سید حمید طهایی به عنوان استاندار استان مرکزی منصوب و مشغول به کار شوند.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر