تصویب نامه در خصوص ایجاد بخش جوقین در تابعیت شهرستان شهریار استان تهران

تصویب نامه در خصوص ایجاد بخش جوقین در تابعیت شهرستان شهریار  استان تهران

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیشنهاد شماره ۵۱۴۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۴/۴ وزارت کشور و به اسـتناد ماده (۱۳) قانون تعاریـف و ضوابـط تقسیمات کشـوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

بخش جوقین به مرکزیت شهر وحیدیه از ترکیب دهستان های جوقین و فردوس و شهر فردوسیه در تابعیت شهرستان شهریار استان تهران ایجاد می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری