تصویب نامه درخصوص ایجاد بخش مهرگان در تابعیت شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان

فایل : a1025804e40d27bafc3e552b30433b5c.pdf a1025804e40d27bafc3e552b30433b5c.pdf

تصویب نامه درخصوص ایجاد بخش مهرگان در تابعیت  شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۳۸۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ دهستان کوهک به مرکزیت روستای کوهک مشتمل بر روستاها، مزارع و مکان­های زیر مطابق با نقشه پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، در تابعیت بخش بم‏پشت شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان ایجاد می­شود:

۱ـ پیرسر  ۲ـ پاسگاه انتظامی گزبستان ۳ـ خشکی در ۴ـ کوهک ۵ ـ کناربست ۶ ـ بن­آب  ۷ـ جمام ۸ ـ چاهوکی ۹ـ زردلگان ۱۰ـ نوکجو ۱۱ـ ناهیچک ۱۲ـ ماهوکلک ۱۳ـ گل‏هانک (کهنگ) ۱۴ـ کهن کوره  ۱۵ـ گلی ۱۶ـ شنبلی شیب ۱۷ـ عیسی کلک ۱۸ـ کوجر ۱۹ـ کوت  ۲۰ـ سوخته مک ۲۱ـ آزادکو

ب ـ بخش مهرگان به مرکزیت روستای اسفندک از ترکیب دهستان­های اسفندک و کوهک در تابعیت شهرستان سراوان ایجاد می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری