تصویب نامه در خصوص تعیین صندوق های موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

تصویب نامه در خصوص تعیین صندوق های موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

صندوق­های موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهم بازار را دارند به شرح زیر تعیین می­شود:

۱ـ صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

۲ـ صندوق ضمانت سرمایه­گذاری صنایع کوچک

۳ـ صندوق ضمانت صادرات ایران

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری