تصویب نامه درخصوص ایجاد بخش حرا در تابعیت شهرستان قشم استان هرمزگان

تصویب نامه درخصوص ایجاد بخش حرا در تابعیت شهرستان قشم  استان هرمزگان

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۷۶۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ وزارت کشـور و به استـناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابـط تقسیـمات کشـوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

بخش حرا به مرکزیت روستای طبل از ترکیب دهستان‏های دولاب و صلخ در تابعیت شهرستان قشم استان هرمزگان ایجاد می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری