مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر آبدانان

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی

طرح جامع شهر آبدانان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ایلام

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ی مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴، مغایرت اساسی طرح جامع شهر آبدانان از توابع استان ایلام، مبنی بر الحاق اراضی به محدوده شهر (اراضی به مساحت ۶۴۷۸ مترمربع واقع در جنوب شرق شهر)، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان را با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و با افزایش محدوده طرح جامع شهرآبدانان با توجه به عدم تحقق سقف جمعیتی و تراکم نا خالص طرح مصوب (به ترتیب ۳۰۰۰۰ نفر و تراکم ناخالص ۵۴ نفر در هکتار) به استناد بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مخالفت نمود.

تبعاً با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از پلاک مورد نظر (مساحت ۳۴۹۷ مترمربع) با کاربری مسکونی در داخل محدوده شهر واقع شده است، امکان استفاده از حقوق مالکانه آن در چارچوب ضوابط و مقرارت طرح جامع مصوب میسر است.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی