اصلاح عناوین طرح های موضوع ردیف های (۴ـ۱)، (۵۷)، (۶۴)، (۶۵)، (۶۶)، (۷۰) و (۱۱۶ـ۱۰۷) جدول پیوست تصویب نامه شماره ۸۸۹۲۹/ت۵۵۷۹۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۸

اصلاح عناوین طرح های موضوع ردیف های (۴ـ۱)، (۵۷)، (۶۴)، (۶۵)، (۶۶)، (۷۰) و (۱۱۶ـ۱۰۷) جدول پیوست تصویب نامه شماره ۸۸۹۲۹/ت۵۵۷۹۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۸

وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط­زیست

نظر به اینکه در عناوین طرح­های موضوع ردیف های (۴ ـ ۱)، (۵۷)، (۶۴)، (۶۵)، (۶۶)، (۷۰) و (۱۱۶ـ۱۰۷) جدول پیوست تصویب نامه شماره ۸۸۹۲۹/ت۵۵۷۹۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۸ عبارت های «تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی»، «ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی قلعه چای»، «ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر تبریز»، «ایجاد تأسیسات فاضلاب آذرشهر»، «ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر ارومیه»، «تکمیل و اتمام (۱۷) طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب شهری (یکساله) و شهر تویسرکان» و «حفاظت، پایش و احیای تالاب ها و رودخانه های در معرض خطر»، به ترتیب به صورت عبارت های «طرح تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی»، «شبکه قلعه چای عجب شیر»، «مطالعه و ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر تبریز»، «مطالعه و ایجاد تأسیسات فاضلاب آذرشهر»، «ایجاد تأسیسات فاضلاب ارومیه»، «تکمیل و اتمام (۱۷) طرح فاضلاب شهری» و «حفاظت و احیای تالاب های در معرض خطر کشور» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی