تصویب نامه در خصوص تعیین آقای فتح الله حقیقی به عنوان استاندار زنجان

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای فتح الله حقیقی به عنوان استاندار زنجان

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۲۳ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

آقای فتح­الله حقیقی به عنوان استاندار زنجان تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری