تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سیدسعید شاهرخی به عنوان استاندار همدان

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سیدسعید شاهرخی  به عنوان استاندار همدان

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۲۳ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

آقای سید سعید شاهرخی به عنوان استاندار همدان تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری