تصویب نامه در خصوص تعیین آقای احمدعلی موهبتی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای احمدعلی موهبتی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۲۳ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

آقای احمدعلی موهبتی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری