تصویب نامه درخصوص تعیین آقای محمدجواد فدایی فتح آبادی به عنوان استاندار کرمان

تصویب نامه درخصوص تعیین آقای محمدجواد فدایی فتح آبادی  به عنوان استاندار کرمان

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۲۳ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب کرد:

آقای محمدجواد فدایی فتح­آبادی به عنوان استاندار کرمان تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری