انتصاب برادر سید حسین مرعشی به سمت استاندار کرمان

‌انتصاب برادر سید حسین
مرعشی به سمت استاندار کرمان
1364.08.12 - 67072 - 1364.08.22 - 726
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364.8.12 بنا به پیشنهاد وزیر کشور تصویب نمودند برادر
سید حسین مرعشی به سمت استاندار کرمان منصوب گردند.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر