ایجاد و تشکیل تعداد 15 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان کهکیلویه تابعه استان بویراحمد و کهکیلویه

‌ایجاد و تشکیل تعداد 15 دهستان
شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان کهکیلویه تابعه استان بویراحمد و
کهکیلویه
1364.12.25 - 90776 - 1364.09.29 - 1338
&؟؟
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364.12.25 بنا به پیشنهاد شماره .17024م مورخ
1364.7.17 وزارت کشور در اجرای ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی و به استناد ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون
مذکور مصوب مهر ماه 1363 طبق ماده 3 قانون‌مذکور و تبصره‌های ذیل آن تصویب نمودند:
‌در شهرستان کهکیلویه تابعه استان بویراحمد و کهکیلویه تعداد 15 دهستان شامل
روستاها، مزارع و مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و‌نقشه‌های
1.100000 ضمیمه به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:
1 - دهستان سرآسیاب یوسفی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت سرآسیاب یوسفی مشتمل بر 56 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - جان‌خانی، 2 - گردرچ، 3 - بره‌مال، 4 - تنگ راستگون، 5 - دلی‌یک، 6 -
دره‌نارنچی، 7 - چلی، 8 - دولنگ، 9 - لاروب، 10 - دره نارنجی، 11 - جوله‌خوان، 12
- امیرالمومنین، 13 - چال انجیر، 14 - آب الوان، 15 - گاودانه، 16 - کیمه، 17 - چل
تاک، 18 - کل، 19 - تلخه‌دارن، 20 - بادامدان، 21 -‌ده‌چل، 22 - مامازینت، 23 -
گرماشا، 24 - کچلون، 25 - بنه‌سردار، 26 - لپلپو، 27 - مله‌گرگی، 28 - تل‌گودبند،
29 - پاطاوه، 30 - چال پیر، 31 -‌آب‌چندار، 32 - سراشگفت، 33 - شیلاودان، 34 -
برم‌الوان، 35 - گچ‌پلی، 36 - گچ‌کنگر، 37 - بنه‌آخوند، 38 - زیروک، 39 -
گون‌اسپید، 40 - طلاگه سفلی(‌دوزق)، 41 - طلاگه، 42 - ده‌بنار، 43 - سرآسیاب
یوسفی، 44 - دوآب (‌چگاه)، 45 - تنگ نایاب، 46 - بنه سرحدی، 47 - پارت‌پات، 48 -
من‌نیور، 49 -‌دوراک، 50 - دره خلک، 51 - دم تنگ‌کپ، 52 - پاطاوه، 53 - شاه‌ولی،
54 - دالون، 55 - بردمن، 56 - تلخاب.
2 - دهستان طیبی سرحدی شرقی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت جاورده مشتمل بر 80 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ده‌پاکارلیسه، 2 - قاش‌کمری، 3 - دشت، 4 - چال‌گرو، 5 - آب‌زرگه، 6 -
امام‌زاده، 7 - دره‌نارکی، 8 - آبسردک، 9 - انجیر سیاه، 10 - الگن، 11 - کوه گل،12
- سرچات، 13 - داربری، 14 - پیراسپید، 15 - بوتاب، 16 - صبور، 17 - صبوربزرگ، 18 -
پاتاوه، 19 - گنبویی، 20 - بنه‌مسجد، 21 - پرویزک، 22 -‌سنه، 23 - جاورده، 24 -
تنگ‌گلی، 25 - بن طوف، 26 - بی‌سیدون، 27 - دورآب، 28 - آبله، 29 - کمردوغ، 30 -
کون‌میش، 31 - دلی هرمون، 32 -‌سردره، 33 - کون‌مسی، 34 - پشت‌راه، 35 - شوار، 36
- میدان، 37 - پاتاوه، 38 - آجم، 39 - لیرکاری، 40 - مهتاب، 41 - لاش، 42 -
چربیون، 43 -‌لیطون، 44 - آب انجیر، 45 - بادام گرگی، 46 - دوبند زیلو، 47 - قصلی
ارزا، 48 - بادره، 49 - گشت‌یاری، 50 - دلیک طیبی، 51 - سموک گشت‌یاری، 52
-‌قلعه‌نبی، 53 - گودخانی، 54 - چم‌لپه، 55 - بره‌گرگ خورده، 56 - احمدناصری، 57 -
سورمور، 58 - دهنو، 59 - دول دغمه، 60 - بلویدی، 61 - پاطاوه،62 - تاجک، 63 -
طارب، 64 - میساون، 65 - بن جشدون، 66 - قلندری، 67 - نخود کال، 68 - زیرگل، 69 -
گل‌زیدون، 70 - چاه‌گرگی، 71 - تلخه‌زار،72 - کاره میرعزیزاله، 73 - گوراب، 74 -
کلات طیبی، 75 - موردرشه
، 76 - ده‌نار، 77 - بیقه‌زاری، 78 - داربلند، 79 - پیرنورمحمد، 80 - آب‌گاون
بزرگ.
3 - دهستان بهمئی سرحدی غربی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت اسفندان مشتمل بر 29 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - سردورآب، 2 - کلگه، 3 - بن دورآب، 4 - تنگ چویل، 5 - چهچم، 6 - سردو، 7 - تنگ
کوشک، 8 - درغک، 9 - رستم زمانی، 10 - دهنو، 11 -‌باقلادون، 12 - ده‌تل، 13 -
سربیشه سفلی، 14 - دارخایاری، 15 - دره شیرین، 16 - سرهنگ، 17 - شه ولی، 18 -
اسفندان، 19 - حیاطی، 20 - شهواری،21 - ده‌قندی، 22 - گودبنه، 23 - سرپر، 24 -
دلی، 25 - رودسمه، 26 - بهاره، 27 - میل‌پای‌میل، 28 - بالیاب، 29 - سرتل.
4 - دهستان بهمئی سرحدی شرقی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت دیشموک مشتمل بر 48 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - سرغل، 2 - سربیشه، 3 - دره گروه علیا، 4 - دره گروه سفلی، 5 - دره نرزینه، 6 -
تول، 7 - ده قاضی، 8 - سرطوف، 9 - ورگرد، 10 - تلخ‌آب، 11 -‌بردله، 12 - سرپر
تلخ‌آب، 13 - گراب، 14 - دیشموک، 15 - سردره گلستان، 16 - عدور، 17 - بورک، 18 -
نوار، 19 - شاه غالب، 20 - سیلاب، 21 -‌خرم‌راه، 22 - کلات بونه‌راد، 23 - بن‌گیر،
24 - مورد، 25 - تلخه‌زار سفلی، 26 - تلخه‌زار علیا، 27 - تنگ گوردالودیشموک، 28 -
دروار، 29 - پس‌اشگفت،30 - ورپیر، 31 - دره‌زرد، 32 - ده احمد، 33 - بنیس، 34 -
بناردیشموک، 35 - ریزک، 36 - چندار، 37 - باغ‌کلک، 38 - چنگل، 39 - نسه، 40 -
مورددراز،41 - دشتک، 42 - تنگ‌تی، 43 - لیراب، 44 - تنگ‌لا، 45 - لای‌لاشان، 46 -
سرگچ، 47 - سربس سفلی، 48 - سربس علیا
5 - دهستان پشته زیلایی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت سواری مشتمل بر 42 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اشگفت دودر، 2 - اندرون، 3 - دشتک، 4 - سرکوه‌شره، 5 - چال‌باغ، 6 - تلخه‌زار،
7 - پاتاوه‌گری، 8 - سه‌گدار، 9 - چم‌آسیاب، 10 - بوته‌عمارت، 11 -‌نارگون، 12 -
سیلارستان، 13 - جوزک‌نوزر، 14 - گوشه سفلی، 15 - گوشه، 16 - جورک نصیب‌اله، 17 -
اشگفت سیاه، 18 - اسکندر، 19 - شالی، 20 -‌شیخ هابیل، 21 - درمن، 22 - تنگ‌انار
علیا، 23 - تنگ‌انار سفلی، 24 - تنگ انار وسطی، 25 - فصیل، 26 - بیدک محمدخان، 27
- بیدک، 28 - ده منصور،29 - پالکی عبدل، 30 - پالکی‌زکی، 31 - مله‌سواری، 32 -
سواری، 33 - دلگرک، 34 - آب‌ماهی، 35 - بیدک سهراب، 36 - بیدک بیگون (‌آب‌بیدک)،
37 -‌مندان، 38 - دلیچی غلام، 39 - امام‌زاده محمود، 40 - کابیت‌اله، 41 -
مشهدی‌بیت‌اله، 42 - ناصرآباد.
6 - دهستان دهدشت شرقی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت ضرغام آباد مشتمل بر 65 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - مهد، 2 - سمغان، 3 - پشت‌پرکاشامحمد، 4 - دارگنده، 5 - سید جانباز، 6 - پشت
پرکاسیف‌اله، 7 - شاه‌رضا، 8 - لیرتحرک، 9 - کلایه پایین، 10 - آلکس،11 - دستگرد،
12 - تل صفری، 13 - ده‌دپر، 14 - طولیان، 15 - حین، 16 - میرحاتم، 17 - گندلستان،
18 - کوشک، 19 - خیارکاران، 20 - ضرغام‌آباد، 21- کلایه، 22 - محمدنبی، 23 -
تنگ‌گورخانه، 24 - تلمبه‌خانه گاز، 25 - دلی پیرمحمود، 26 - کندل، 27 - صفدر، 28 -
ده کبوتر، 29 - لهراسب، 30 -‌ آقاعلی پناه، 31 - خو کار، 32 - سپوکوه‌زاد، 33 -
شاشگه عدل، 34 - سرمست، 35 - عوض، 36 - دم‌تنگ‌سبو، 37 - کاشید، 38 - عباس، 39 -
چشمه‌زیرک، 40 - سپوسردار، 41 - محمدحسن، 42 - ده کابهار، 43 - شیری، 44 -
میرارسلان، 45 - دشت مازه، 46 - ده‌چل، 47 - دوریزگان، 48 - عبدل، 49 -‌ده‌بردل،
50 - ده امیدوار، 51 - کاب موعلی، 52 - ده پاگل، 53 - ده ابراهیم، 54 - ده رمضان،
55 - غلام (‌نخل)، 56 - صدرآبه، 57 - اسکندر، 58 - منصور،59 - ملاعلی، 60 -
پس‌جات، 61 - آب‌بید، 62 - آب‌بلوطک، 63 - مله‌گل، 64 - میرایاز، 65 - مشهدی موری.
7 - دهستان بهمئی گرمسیری شمالی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت قلعه ممبی مشتمل بر 76 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - گورترک، 2 - ده مورد، 3 - سرچشمه ده مورد، 4 - بردچو، 5 - علی‌عسگری جهانی
آبادی، 6 - چشمه امیری، 7 - پس باغ، 8 - شمشیر، 9 - سرگز، 10 -‌دره لمدره، 11 -
دره زری، 12 - چاه روغنی، 13 - گرد کوچک، 14 - دره‌بید، 15 - قلعه ممبی، 16 -
حاجی‌آباد، 17 - تاگزه، 18 - مونگیره، 19 - نرمون، 20- گچ‌گرد، 21 - دزدملایی، 22
- برد بادی، 23 - کارون، 24 - رکی، 25 - دره‌کپی، 26 - مازه‌سید صالح، 27 - بنه
کلومیر حسین، 28 - کل کوره، 29 -‌سرتنگ درنا، 30 - چیتاب، 31 - طوف زمان، 32 -
نرله‌بلند، 33 - مازه رستمی، 34 - گدک، 35 - توبردی، 36 - وربند، 37 - پهنوک، 38 -
گردنگه سرطاوه،39 - مأخره، 40 - میرشکار فضعلی، 41 - دم‌تنگ پیرمورد، 42 -
مرومرده، 43 - کوه بهره، 44 - پیرمورد، 45 - چهتون، 46 - رودزیرین، 47 - کفتاری،
48 -‌بنه‌بی‌کن، 49 - چهل چلک، 50 - بنه کلومرتضی، 51 - خوردکی، 52 - گرمولا، 53 -
شومشال، 54 - بنه پیر، 55 - میرمحمد صالح، 56 - خلی، 57 -‌ مله‌بادی، 58 -
شاه‌نشین، 59 - تی‌مچ، 60 - چارقاش جری، 61 - دره‌خرزره، 62 - تنگ گوله حمو، 63 -
تنگ گوله انجیر، 64 - تنگ گازی، 65 - قلاتک،66 - تنک گور، 67 - مدول، 68 - باجره،
69 - تنگ کوری، 70 - دوراب
، 71 - پاراه اردشیر، 72 - پاره هیرمی، 73 - کمپیر، 74 - هیولی، 75 - سلیمی، 76-
خران.
8 - دهستان دهشت غربی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت سرمور مشتمل بر 59 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - برج علیشیر، 2 - چشمه قاسمی، 3 - آب‌شیرین، 4 - تنگ خوش طوف شیرین، 5 - چیر، 6
- بیدزرد، 7 - قلعه دژ نرگسی، 8 - امام‌زاده محمد، 9 - کلگه‌پهن، 10 - باربیشه، 11
- کوه سرخک، 12 - پوه‌کوه‌برد، 13 - قبر کیومرث، 14 - کوه‌برد، 15 - ده بلوط
کوه‌برد، 16 - برج بهمئی، 17 - چاه‌بردی، 18 -‌پوزه‌کوه‌برد، 19 - قبر کیومرث، 20
- مکینه، 21 - سرپری، 22 - چهارمد، 23 - سرچهارمه، 24 - چنگلو، 25 - بوای علیا، 26
- بوای سفلی، 27 - درکرو،28 - ورداشرفی، 29 - رم‌چر، 30 - اشگفت‌دژ، 31 -
پاتاوه‌دژ، 32 - دم لاسفید، 33 - شاشگه زیرگچ، 34 - دروازه کرم‌اله، 35 - دروازه
سیدنگهدار، 36 -‌خشاب، 37 - آب پیازی، 38 - محمدآباد، 39 - قاشیری، 40 - کلاغارون،
41 - باغ زیلو، 42 - لاسیمه سفلی، 43 - لاسفید، 44 - پیر بادام، 45 - پاپر، 46
-‌چهاب، 47 - ده ملا ملک، 48 - سرمور، 49 - روشن‌آباد، 50 - خرکول، 51 - اکبر، 52
- سولک، 53 - فیلگاه، 54 - کلگه‌برون، 55 - بویری، 56 - آب‌کاسه، 57 -
امیرالمومنین، 58 - کوشک امیرالمومنین، 59 - سنگون.
9 - دهستان طیبی سرحدی غربی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت قلعه رییسی مشتمل بر 68 روستا، مزرعه و مکان به اسامی:
1 - گوری، 2 - ادرک، 3 - حیدرآباد، 4 - گراب، 5 - ره‌المور، 6 - المور، 7 -
چوک‌نی، 8 - کبوتری، 9 - دستگرد، 10 - مهرآباد، 11 - جلو، 12 - کل‌بازار، 13-
بردچله، 14 - قلعه رییسی، 15 - گردنه شهانی، 16 - چال گرو، 17 - کلات، 18 - کولب،
19 - سروتوت، 20 - چهاراه، 21 - تل بادام، 22 - شوتاور، 23- لیلون (‌گورچاه)، 24 -
برآفتاب، 25 - برآفتاب، 26 - شرانگ‌رنگ، 27 - بناری، 28 - بناری فتحی، 29 -
بردراسون، 30 - سررشل، 31 - دره خواجه، 32 -‌ انجیره، 33 - له حوضی، 34 - پس‌رشل،
35 - لیسه، 36 - دره سوه، 37 - دولاب شیرین، 38 - دالون، 39 - آبکل، 40 -
گاوپاشکسته، 41 - له سردو، 42 -‌دارگنجی، 43 - لاگیره، 44 - گندم کال، 45 -
مورسور، 46 - آب نوک، 47 - کرکره، 48 - ترکک، 49 - کلاپ وسطی جلو، 50 - موشمی، 51
- دربه، 52 -‌سرچشمه، 53 - دارسپید، 54 - قاریاب توت، 55 - کوشک، 56 - دره تلخ، 57
- بی‌سیدون، 58 - سرتل‌آبدره، 59 - کلاب، 60 - آب چندار، 61 - سرچاه‌غلام، 62 - ده
حبیب‌اله، 63 - دره‌نارکی، 64 - دره تنکولی، 65 - بی‌سیدن تنگ‌تی، 66 - چال نه، 67
- شیره‌ای، 68 - رودریش.
10 - دهستان طیبی گرمسیری جنوبی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت سوق مشتمل بر 52 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آبموی علیا، 2 - مرزاخونی، 3 - آب‌بید، 4 - کلگه زری، 5 - آب‌مو سفلی، 6 -
میرحسنعلی، 7 - میرعبدالحسین، 8 - میرعلی‌پناه، 9 - بلوط بنگان، 10 -‌گود برنجی،
11 - قلعه دژکوه، 12 - طوف خیمه، 13 - برد کشکی، 14 - بی‌بی‌زلیخایی، 15 - برم
سبز، 16 - عسگر کشته، 17 - آبگری، 18 - لیرکوچک، 19- لیربزرگ، 20 - نردراز، 21 -
موردراز، 22 - سوق، 23 - سرطوف، 24 - دم اشگفت خلیفه‌ای، 25 - خلیفه‌ای، 26 -
دزدک، 27 - کل‌خواجه‌قیصری، 28 -‌شیخ‌جهانبارکرباسی، 29 - دره‌لبک، 30 - گل‌محمد،
31 - میرمحمدقلی، 32 - تنگه‌گلو (‌تنگه زرد)، 33 - میرغریب (‌پرگنجی)، 34 -
زیرحوی، 35 - راک، 36- کوه‌راک، 37 - درب میان‌آب، 38 - آب کره‌تل (‌چاه بیشه)، 39
- کوشک ابول، 40 - آب‌گرازی، 41 - چغل، 42 - تنگ‌مکی، 43 - تنگ‌زرد، 44 -
کوه‌پات،45 - تراب وسطی، 46 - تراب سفلی، 47 - کلاتک، 48 - برم‌شیر، 49 - کله‌بره،
50 - وارگروه، 51 - برم‌شیراسد (‌طوف سیاه)، 52 - میراکبر.
11 - دهستان سرفاریاب
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت برآفتاب مشتمل بر 43 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - دلی‌مو، 2 - دره ابراهیم، 3 - دلی‌خلیفه و کندال، 4 - امام‌زاده سادات، 5 -
دره‌آخوند، 6 - طاوه‌اسپید، 7 - داورپناه، 8 - تنگ‌سادات، 9 - بین‌اله، 10
-‌سیدعلی، 11 - تنگ‌اسبکی، 12 - چهارراه، 13 - علی‌آباد، 14 - شرابگردو
(‌کاظم‌آباد)، 15 - شاه‌حمزه، 16 - تلخاب محمدرشید، 17 - تلخاب، 18 -‌مه‌گردی، 19
- سرزرد، 20 - پایین‌زرد، 21 - بهمنیاری، 22 - برآفتاب، 23 - گرگیو، 24 - دهنو، 25
- مازه‌کره‌خدابخش، 26 - نورآباد (‌عزیزی)، 27 - ‌پشت‌بام، 28 - میرزاها، 29 -
ده‌خلیفه، 30 - نهم، 31 - تیرآبگون، 32 - پاوه، 33 - دره‌لیره، 34 - پشت‌چنار، 35
- تلوندی، 36 - کمیان، 37 - پاتاوه، 38 -‌جمال‌الدین، 39 - دلیامیر سفلی، 40 -
دلیامیر علیا، 41 - میرعلی‌محمد، 42 - برآفتاب، 43 - کچلا.
12 - دهستان دشمن‌زیاری
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت قلعه دختر مشتمل بر 70 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - شیخ ویسی، 2 - بال‌تنگ، 3 - ده‌علی‌رضا، 4 - کره‌کره، 5 - واریک‌شبه، 6 -
دره‌بنگرو، 7 - دورغ، 8 - سرگور، 9 - دلیک، 10 - سرطوف‌دلیک، 11 -‌کوشک، 12 -
پس‌چات، 13 - کل‌تنگار، 14 - زیرجوی محمدزمان، 15 - دم‌سیدعباس، 16 - بن‌طوف، 17 -
لاروب، 18 - مرغ‌کش، 19 - سرکورباشهسوار،20 - کوه‌مور، 21 - آبریزک، 22 - زیرنای
علیا، 23 - زیرنای سفلی، 24 - شینوتوکه، 25 - گندک، 26 - چل، 27 - شیرپلنگی، 28 -
پازنان، 29 - دوپرکره‌کره،30 - درم‌درن، 31 - پاطاوه شمالی، 32 - کره‌کره، 33 -
برد قابل، 34 - کوه‌پازنان، 35 - تاکک، 36 - گچی، 37 - گنجه‌زار، 38 - سرخون، 39 -
دره‌کل، 40 -‌سردره، 41 - کوه‌پلفت، 42 - پاچنگ، 43 - چم‌خل، 44 - چال‌پایین، 45 -
دره‌گرده‌تل، 46 - گوراب، 47 - تل‌بایمی، 48 - لیرکک، 49 - بورشه خلیفه‌ای،50 -
بنار، 51 - کلات، 52 - جهانبخش، 53 - داریاب، 54 - دشت‌بند، 55 - ده‌شیخان سرمست،
56 - گاومردال، 57 - گل‌خنگستان، 58 - برآفتاب علیا، 59- برآفتاب سفلی، 60 -
پس‌گرد، 61 - سرطوف، 62 - گاودانه علیرضا، 63 - دره‌نی، 64 - عمارت، 65 - قلعه‌گل،
66 - دست‌قاضی، 67 - دهنوبرآفتاب، 68- قلعه دختر، 69 - چم‌مورت، 70 - بن‌دره.
13 - دهستان طیبی گرمسیری شمالی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت لنده مشتمل بر 87 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - زیرزیدان، 2 - دره‌بنک، 3 - کل‌شور، 4 - زوج علیا، 5 - دوک، 6 - بردسفید، 7 -
موگر، 8 - کده، 9 - آب‌بهاره، 10 - صفی‌خانی، 11 - گردبیشه، 12 -‌زوج سفلی، 13 -
سیدنوراله، 14 - گردنگور، 15 - سیم‌کوتاه، 16 - دره‌زنگ، 17 - چهارگردن، 18 -
تخته‌دراز، 19 - بهشت‌آباد، 20 - آبدنک، 21 -‌سرآسیاب، 22 - آب‌زرگه، 23 - کهناب،
24 - تراب علیا، 25 - بنه‌بلوط، 26 - شیرین‌بدام، 27 - بنده، 28 - مال‌شیخ، 29 -
سیدمصطفی، 30 - آتشگاه پایین،31 - چندارقوی، 32 - موردقوی، 33 - بن‌زری، 34 -
چهارراه سلیمان، 35 - چهارراه، 36 - بادامستان، 37 - بردزرد، 38 - دوکوه، 39 -
آتشگاه بزرگ، 40 -‌آتشگاه بالا، 41 - آبدره، 42 - تل‌گزکه، 43 - سرپرآتشگاه، 44 -
خوش‌چره، 45 - سرخلون، 46 - کتج، 47 - دم‌تنگ چاهن، 48 - دول‌آبزا، 49 -
عروه‌سفلی، 50 - عروه علیا، 51 - گرگ، 52 - دم‌تنگ‌عروه، 53 - مال‌آخوند، 54 -
گه‌گه‌احمد، 55 - بیشه‌ای، 56 - ذوالفقاری، 57 - مال‌ملا، 58 - تل‌قوچون‌دانمکی،
59 - کنده، 60 - کله‌بره، 61 - جوکار، 62 - شتاب، 63 - مله‌شتاب، 64 - مونه، 65 -
دم‌اشگفت، 66 - ده‌خان، 67 - زیرده‌خان، 68 - شو، 69 -‌دشت‌ناصری، 70 - نسه، 71 -
سرآسیاب، 72 - موگرمون،
73 - گرداب، 74 - علیرضا، 75 - گردکلات، 76 - دلی‌مهره، 77 - پرچل، 78 - گرداب
کبیر، 79 -‌راوک، 80 - مالب، 81 - بنه‌علی‌یاری، 82 - نرسیاه، 83 - دلکون، 84 -
آب‌گاون کوچک، 85 - تک‌شیرویی، 86 - اشگفت‌شیرویی جدید، 87 - زیرچیر.
14 - دهستان چرام
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت کره شهبازی مشتمل بر 74 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - گرگی مجید، 2 - آب کنارو، 3 - آرند، 4 - درمیش، 5 - سیمکی، 6 - کلاسیفون، 7 -
دمه‌چرآرند، 8 - چهار نقاب‌تپاپ، 9 - بناری علیا، 10 - بناری سفلی،11 - گرداب
سفلی، 12 - گرداب علیا، 13 - بندر، 14 - کبوتر، 15 - بابک‌قلعه، 16 - میرزااحمد،
17 - آقامیراحمد، 18 - شمس‌آباد، 19 - مرکز گاوداری، 20- تل‌موشکاران (‌سیدآباد)،
21 - کلکه‌شوکی، 22 - تل‌بابیند، 23 - منون، 24 - فشیان، 25 - تل‌محمد، 26 -
برم‌مرغابی، 27 - آبگرون، 28 -‌ دمدره‌بی‌بی‌رشید، 29 - اسکندری، 30 - بردیان، 31
- کره‌شبهازی، 32 - قنبرآباد، 33 - شیرازی، 34 - تنگ‌مو، 35 - دوسیلی، 36 - قلات،
37 - چرو، 38 -‌چله‌گه، 39 - القچین سفلی، 40 - القچین علیا، 41 - سرسهیل میررشید،
42 - سرسهیل میرمحسن، 43 - طاق‌دشت، 44 - تمبی، 45 - بکر، 46 - دوکوچک،47 - موگرم،
48 - بلدان، 49 - شیخ حسین، 50 - مشهدی عبدل، 51 - آقاحسن، 52 - علم، 53 - ملاعلی،
54 - خدابخش، 55 - نصیرآباد، 56 - ده‌شیخ،57 - میرعبداله، 58 - گودرزآباد، 59 -
خیمند، 60 - دلی‌باریک، 61 - لاور، 62 - دژدون، 63 - له‌محمدخان، 64 - توگبری، 65
- پاپری، 66 - کرجولایی،67 - پس‌پری، 68 - تنگ‌سیاه، 69 - عباسعلی، 70 - گرسواره،
71 - گر
سیاه (‌کرسو)، 72 - ده‌چات، 73 - پرزرد، 74 - ده‌شیخ‌طسوج.
15 - دهستان بهمئی گرمسیری جنوبی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت لیکک مشتمل بر 44 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - کل جمشید، 2 - نی‌نیک، 3 - کوندیده، 4 - قلات، 5 - پشت‌طاوه، 6 - گچ‌بلند، 7 -
گودبند، 8 - تنگ‌سروک، 9 - تنگ‌ماقر، 10 - پشت‌پرماقر، 11 -‌پشت‌گچ، 12 - سرلیکک،
13 - لیکک، 14 - سیاه‌شیر، 15 - آب‌نارو(‌آب‌انار)، 16 - چهاراشگفت، 17 -
چشمه‌تنگ‌ابدال، 18 - تنگ‌ابدال، 19 - آبهای‌آبهوان، 20 - دشت‌آهو، 21 - تل‌قوچان،
22 - سیدصفی، 23 - دوقلعه‌نادر، 24 - آب‌کازرون، 25 - جولهی، 26 - گدارتختی، 27 -
سرخونی، 28 -‌زورآزماد، 29 - خلیلی، 30 - نارسون، 31 - سرگرگ، 32 - تیرداری، 33 -
نی‌کن، 34 - چم‌شرو، 35 - کت، 36 - پیه، 37 - سرطوف‌کت، 38 - خارستان،39 -
خاله‌زاد، 40 - قلات‌کت، 41 - تنگ‌نایاب، 42 - برکنده، 43 - گنج‌گنج، 44 -
دوپرنظری.
‌تبصره 1
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط
واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوطه منظور نشده مادامی که‌دهستان‌بندی در
شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان
مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با
شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگر
به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا
در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌این ابلاغیه جایگزین ابلاغیه شماره 4420 مورخ 1365.2.14 هیأت وزیران می‌گردد.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر