اصلاح بند (پ) ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور


شماره۱۲۹۳۱۹/ت۵۶۰۷۳هـ                              ۱۳۹۷/۱۰/۲
اصلاح بند (پ) ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد شماره ۵۰۹۷۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (پ) ماده (۵) آیین­نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۹۵۳۰۸/ت۵۵۷۹۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۱، عبارت «به میزان هفتاد درصد (۷۰%) عملکرد سال قبل» به عبارت «در سقف موافقتنامه­های متبادله در سال ۱۳۹۶» و در بند (ت) ماده مذکور عبارت «به میزان شصت درصد (۶۰%) عملکرد سال قبل» به عبارت «در سقف موافقتنامه­های متبادله درسال ۱۳۹۶» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری