تصویب نامه درخصوص طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروندشماره۱۳۰۴۱۲/ت۵۵۹۵۰هـ               ۱۳۹۷/۱۰/۳
تصویب‌نامه درخصوص طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره ۹۷۲/۱۰/۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به‌استناد اصل ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند و نقشه‌ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست(۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به شرط عدم تغییرکاربری اراضی کشاورزی در منطقه مذکور، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

rc.majlis.ir/rc-assets/uploads/8accb0a60c30398629b77e866e9ae163.pdf