ایجاد و تشکیل تعداد 30 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان ایرانشهر تابعه استان سیستان و بلوچستان

‌ایجاد و تشکیل تعداد 30 دهستان شامل
روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان ایرانشهر تابعه استان سیستان و بلوچستان
1365.08.18 - 64566 - 1365.10.30 - 771
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1365.8.18 بنا به پیشنهاد شماره 7299.1.5.53 مورخ
65.8.7 وزارت کشور در اجرای ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب تیر
ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی و به استناد ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب
مهر ماه 1363 و طبق ماده 3 قانون‌مذکور و تبصره‌های ذیل آن تصویب نمودند:
‌در شهرستان ایرانشهر تابعه استان سیستان و بلوچستان تعداد 30 دهستان شامل
روستاهای، مزارع و مکان‌ها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و‌نقشه‌های
000،250:1 ضمیمه به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:
1 ـ دهستان آب‌رییس
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مسجدابوالفضل مشتمل بر 24 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ ریکک 2 ـ مچک‌لشکری 3 ـ ملک‌آباد (‌شاه‌آباد) 4 ـ نالوک 5 ـ گالیله 6 -
حاجی‌آباد 7 ـ عباس‌آباد 8 ـ نورآباد 9 ـ برات‌آباد (‌شاه برات‌آباد) 10 ـ
ده‌جیهند 11 ـ‌یوسف‌آباد 12 ـ مهیم‌اباد 13 ـ ده‌گمی 14 ـ شریف‌آباد 15 ـ
غریب‌آباد 16 ـ زیرآباد 17 ـ شریف‌آباد 18 ـ توکل‌آباد 19 ـ حیدرآباد 20 ـ ده‌جهیل
21 ـ حبیب‌آباد 22ـ کریم‌آباد 23 ـ سمسور 24 ـ مسجدابوالفضل.
2 ـ دهستان هودیان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای هودیان مشتمل بر 23 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ هودیان 2 ـ کرتکی 3 ـ افضل‌آباد 4 ـ پوچ‌چاه 5 ـ مورکی 6 ـ میدان 7 ـ بنگل 8 ـ
آبزوان 9 ـ سورگ 10 ـ گور 11 ـ کهنگ 12 ـ گوش‌کوس 13 ـ میر 14 ـ‌مهریزان 15 ـ
تنکوه 16 ـ گلحگان 17 ـ آب شیرین 18 ـ خالق‌گنبد 19 ـ کلک جنگان 20 ـ جوباریکه 21
ـ خسرین 22 ـ زیارت 23 ـ پوسلینگ.
3 ـ دهستان بزمان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گیمان مشتمل بر 108 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ بورآباد 2 ـ اسپیدآباد 3 ـ طیره خیرآباد 4 ـ پیرکله 5 ـ آسان کوک 6 ـ شود 7 ـ
گوانتز 8 ـ پانساوه 9 ـ کوه‌زنده 10 ـ درچاهی 11 ـ گرکنده 12 ـ درچاهی 13
ـ‌علی‌آباد ملنگ 14 ـ قهوه‌حانه‌ملنگ 15 ـ چاه‌درمحمد 16 ـ کشک 17 ـ نوک‌آباد 18 ـ
ده‌زنگو 19 ـ دهنو 20 ـ بزمان 21 ـ ده‌مجیم 22 ـ ده‌رجیم 23 ـ گزآباد 24
ـ‌ده‌بوهیر 25 ـ شوره‌ای 26 ـ گیمان 27 ـ گسک 28 ـ الماب محمدآباد 29 ـ کلک 30 ـ
علی‌آباد 31 ـ تشت بومان 32 ـ چنگالی 33 ـ رودخانه رستا 34 ـ چاه گز 35ـ
ابراهیم‌آباد 36 ـ لوترک 37 ـ گنج‌آباد 38 ـ سنگ‌لک 39 ـ سرابک 40 ـ سنگری 41 ـ
چاه‌گز 42 ـ گلاپک 43 ـ آبگرم 44 ـ چکان 45 ـ مادرمکسان 46 ـ سرگاه47 ـ گرکوکان 48
ـ چاه کمال 49 ـ کدو 50 ـ سبویی 51 ـ تجکان 52 ـ جک 53 ـ رنگینی 54 ـ درپنیری 55 ـ
مچ‌دزان 56 ـ گروک 57 ـ کسوردان 58 ـ گهنان 59 ـ‌المیدن 60 ـ کلوک‌سری 61 ـ
اسپی‌دز 62 ـ زهیرآباد 63 ـ کوردرک 64 ـ سرجلیتان 65 ـ حرابه رضایی 66 ـ گوانچ 67
ـ دهک‌مگشان 68 ـ مگسان 69 ـ سازمان‌توسعه راههای ایران 70 ـ گزمک 71 ـ جرژک 72 ـ
کلمداد 73 ـ چاه‌قربان 74 ـ چاه حسین‌خان 75 ـ چاه‌جنگان 76 ـ تهنگ 77 ـ ناجک 78 ـ
چاهان 79 ـ‌عزیزآباد 80 ـ چاه
قدرت 81 ـ چاه حیدر 82 ـ سری‌شومی 83 ـ گوهرکوه 84 ـ درگیابان 85 ـ ده اول 86 ـ
میرکلی 87 ـ تیغاب 88 ـ مذوجان 89 ـ پوزه‌باغ 90 ـ‌خشکی 91 ـ شیرشمین 92 ـ اسپوت
93 ـ یده‌لک 94 ـ بدک 95 ـ دره‌کشکین 96 ـ کربانچی 97 ـ چاهک 98 ـ نوک‌آباد 99 ـ
تنگ‌راهین 100 ـ اسخرک 101 ـ‌کهوروک 102 ـ سپاه‌گر 103 ـ درآهو 104 ـ کرودان 105 ـ
دره دزدان 106 ـ پشت‌بوک 107 ـ نرآزاد 108 ـ کربانچی در آهو.
4 ـ دهستان دلگان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گلمورتی مشتمل بر 39 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ چاه شور شماره دو 2 ـ چاه‌شور شماره یک 3 ـ گل‌آباد 4 ـ جبرآباد 5 ـ چاه
فتحعلی 6 ـ کلاکشک 7 ـ چاه‌خدابخش 8 ـ کهنک علیا 9 ـ قلک‌آباد 10 ـ کلان‌زهور11 ـ
گزگز 12 ـ جفت‌دول 13 ـ حسین‌آباد 14 ـ چاه یارمحمد 15 ـ چاه کمال 16 ـ گلمورتی 17
ـ چاه علی 18 ـ میان‌بازار 19 ـ لدی 20 ـ چاه‌علم 21 ـ نعمت‌آباد22 ـ دلگان 23 ـ
چاه‌زنگل 24 ـ چاه‌الوند 25 ـ ناصرآباد 26 ـ احمدآباد روماهی 27 ـ روماهی گل‌آباد
28 ـ ناصرآباد (‌گزشاهان) 29 ـ چاه شورک 30 ـ چاه جلال31 ـ سه‌پاه زیارت 32 ـ
قاسم‌آباد 33 ـ کومان 34 ـ کهنک 35 ـ چبل‌کنار 36 ـ چاه‌دراز 37 ـ بینک 38 ـ
چاه‌کبچی 39 ـ حسن‌آباد.
5 ـ دهستان جلگه چاه هاشم
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای چگرد مشتمل بر 96 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ کلاهری 2 ـ دولابکان 3 ـ دمویی 4 ـ چاه‌دنک 5 ـ رکتی 6 ـ گورک 7 ـ احمدآباد 8
ـ چاه‌رییس 9 ـ مناد 10 ـ کن‌تکی 11 ـ مندوسطی 12 ـ مندسفلی 13 ـ‌خیرآباد 14 ـ باغ
نیل 15 ـ میان‌بازار 16 ـ چاه بهرام 17 ـ شاه‌آباد خیرآباد 18 ـ علی‌آباد 19 ـ
میرآباد 20 ـ آذرآباد 21 ـ کچک 22 ـ قادرآباد 23 ـ کریم‌آباد 24 ـ‌موسولی 25 ـ
چاه‌بجار 26 ـ محمدآباد 27 ـ حسین‌آباد 28 ـ جان‌آباد 29 ـ دهنو 30 ـ صفرآباد 31 ـ
جوی‌موسی 32 ـ کهوران‌طلو 33 ـ شمس‌آباد 34 ـ سورک‌آباد35 ـ خالق‌آباد 36 ـ
جعفرآباد 37 ـ جهانگیرآباد 38 ـ جوی‌شنگری 39 ـ احمدآباد 40 ـ شمس‌آباد 41 ـ
قاسم‌آباد 42 ـ موتور ملابلوچ 43 ـ ده‌عظیم‌آباد 44 ـ‌موتورعزیزبامری 45 ـ کگیری
46 ـ گور 47 ـ موتور معین 48 ـ موتور علی 49 ـ حاجی‌آباد 50 ـ مزرعه آزادی 51 ـ
موتور عسگری 52 ـ موتور ملوک 53 ـ موتور‌دوشنبه 54 ـ موتور رضازدکوهی 55 ـ درچاهک
56 ـ موتور زمان 57 ـ موتور ابراهیم 558 ـ میرآباد 59 ـ سبونی 60 ـ موتور محمد
شیرایی 61 ـ زیارت میرعمر62 ـ جلال‌آباد 63 ـ موتور حاجی خدابخش‌نارویی 64 ـ
باکرآباد 65 ـ محمدآباد چاشور 66 ـ میانجو 67 ـ کهنک 68 ـ بالشتی 69 ـ زمان‌آباد
70 ـ گل‌آباد 71 ـ‌جان‌آب
اد 72 ـ چاه‌فجر 73 ـ توکل‌آباد 74 ـ چاه اسحاق 75 ـ چاه تقی 76 ـ چاه هوتان 77 -
اسفند 78 ـ گردانان 79 ـ آب مضافتی 80 ـ گیران‌گز 81 ـ حاجی‌آباد82 ـ درآب 83 ـ
کنگان 84 ـ پخیک 85 ـ گوهرگیشان 86 ـ چاه‌بن‌شنگ 87 - بن‌کم 88 ـ کال‌نالین 89 ـ
دمتیون پایین 90 ـ دمتیون بالا 91 ـ مچان 92 ـ کهورگان93 ـ گیرهیزک 94 ـ ترگوز 95
ـ زیارت مهروچی 96 ـ مهروچی.
6 ـ دهستان بمپورغربی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای قاسم‌آباد مشتمل بر 20 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ توردان 2 ـ دهمیر 3 ـ میرآباد 4 ـ سعیدآباد 5 ـ شرکت کوه سنگی 6 ـ شمس‌آباد 7
ـ چاه عمیق کهوره شمس‌آباد 8 ـ مچکان 9 ـ قاسم‌آباد 10 ـ پشک‌آباد 11 ـ‌جمال‌آباد
12 ـ موتور دریوش 13 ـ موتور پیرمحمد 14 ـ حسین‌آباد سرمچاچ 15 ـ موتئور کریم
بامری 16 ـ موتور علی شکری 17 ـ چاه‌حسینی 18 ـ‌موتورنوازعباسی 19 ـ تختی 20 ـ
چاه‌داز.
7 ـ دهستان بمپور شرقی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای نوکچوب مشتمل بر 23 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ محمدآباد 2 ـ دول‌آباد 3 ـ ریگ‌کپوت 4 ـ چکرآباد 5 ـ نوکجوب 6 ـ خیرآباد 7 ـ
ملک‌آباد 8 ـ حاجی‌آباد 9 ـ حسین‌آباد 10 ـ سگندگی 11 ـ نظرآباد 12 ـ‌توکل‌آباد 13
ـ گوهرپشت 14 ـ گوهر پشت علامحسین 15 ـ چک 16 ـ حسن‌آباد شورد 17 ـ موتور جلال 18
ـ چاه‌گل سنتی 19 ـ موتورمیران 20 ـ چاه پردل 21ـ مچ‌قاسم 22 ـ بزپیران 23 ـ
بمپور.
8 ـ دهستان دامن
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای زهلنفان مشتمل بر 53 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ آبادان 2 ـ ابجکان 3 ـ نبوت 4 ـ بلوچکان 5 - پیرانج 6 - تاروان 7 ـ زهلنفان 8
ـ دره سیه‌طپی 9 ـ دهولوک 10 ـ دتک 11 ـ راست‌آباد 12 ـ شنبان 13 ـ‌سایگان 14 ـ
سرچوب 15 ـ چاهان 16 ـ سرآباد 17 ـ موتوریان 18 ـ ملک‌آباد 19 ـ کوهیگان پایین 20
ـ گوهیگان بالا 21 ـ کولگان 22 ـ گوران سفلی 23 ـ گوران‌علیا 24 ـ گوچه 25 ـ
گچ‌گورین 26 ـ گچ 27 ـ گلک‌بگ 28 ـ گلک روستین 29 ـ گزان‌هاشنی 30 ـ گهنو 31 ـ
گچ‌گوش 32 ـ عدل‌آباد 33 ـ قادرآباد 34 ـ چادربیان35 ـ سولدر 36 ـ حیطدری 37 ـ
گروهمیت 38 - پلپلو 39 ـ بیرچنگ 40 ـ دست‌گرنوک 41 ـ شمس‌آباد 42 - کلگ‌جهلی 43 ـ
شهداد 44 ـ کوچور 45 ـ قادرآباد‌صادقی 46 ـ کوچهلگیزی 47 ـ کلگ 48 ـ زیارت‌جاه 49
ـ گاگور 50 ـ محمودآباد 51 ـ گزان‌بازم 52 ـ شرکت پیماک 53 ـ کهورکوت.
9 ـ دهستان مرکزی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای شهر دراز مشتمل بر 55 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ آدین‌گل 2 ـ بغدانی 3 ـ تخم‌ریکان 4 ـ تاج‌آباد 5 ـ سدبمپور 6 ـ سوراب 7 ـ
سرکهوران 8 ـ سرزه شهر دراز 9 ـ شمس‌آباد 10 ـ شهر دراز 11 ـ کلینیک اعظم‌خان12 ـ
کلینیک تاج‌محمدخان 13 - کلینیک حسن‌خانی 14 ـ کور کلکلیان 15 ـ کوره مهدی 16 ـ
موتور حاتم 17 ـ موتور بهمن 18 ـ موتور علیزاده 19 ـ موتور‌عمربرهانزهی 20 ـ موتور
عیسی‌آباد 21 ـ موتور محمدزمان‌آباد 22 - موتور محمدشاهو (‌موتورمحمدشاه) 23 -
موتور نمردیان 24 ـ موتور سیدمحمد 25 ـ‌خلیل‌آباد 26 ـ چاه مجال 27 ـ چاهوکان 28 ـ
علی‌آباد اسلامی 29 ـ درکیان 30 ـ ریک‌پیران 31 ـ موتور احمد 32 ـ موتور کریم‌نژاد
33 ـ موتور عبدالحمن 34 -‌جلال‌آباد 35 ـ چاه‌دانا 36 ـ موتور شمس‌الدین 37 ـ
گاوداری جهاد سازندگی 38 ـ کارخانه بافت بلوچ 39 ـ کارخانه برق 40 ـ کارگاه وزارت
راه 41 ـ کوره آجرپزی42 ـ کوره امیرمالکی 43 ـ کوره بامری 44 ـ کوره بهمن 45 ـ
کوره خدابخش 46 ـ کوره آجرپزی 47 ـ کوره نورمحمد 48 ـ کوره دانا 49 ـ کوره خدامراد
50 ـ‌موتور جان محمد 51 ـ شرکت تولیدی 52 ـ مهمانسرای کارخانه بلوچ 53 ـ فرودگاه
54 ـ شرکت سینوس 55 ـ نوک‌آباد.
10 ـ دهستان بتر
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ابتر مشتمل بر 86 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ احمدآباد 2 ـ اپ‌گورندان 3 ـ آزمناباد 4 ـ اسپیدان 5 ـ اسپیتکی 6 ـ ابتر 7 ـ
آسانو 8 ـ توزگی 9 ـ درپگان 10 ـ داربست 11 ـ پوتاب 12 ـ دمبویی 13 ـ مانش14 ـ
مدوخان 15 ـ مک‌دوسر 16 ـ مولدی 17 ـ ثادرآبدتوگر 18 ـ قادرآباد 19 ـ برنیک 20 ـ
ناگان 21 ـ ناصرآباد 22 ـ ناصرآباد 23 ـ شک‌شیخی 24 ـ ندریتان 5 ـ‌حومیتی 26 ـ
زیردان 27 ـ رگیتان 29 ـ سیاه‌تی‌کلات 30 ـ سیاه‌بن 31 ـ سرایدان 32 ـ سرانجدان 33
ـ شورگومر 34 ـ کلیران 35 ـ کله‌گوش 36 ـ کروچی 37 ـ‌کاسمی 38 ـ کتوکان 39 ـ گری
40 ـ گونگن 41 ـ گنج‌آباد 42 ـ گلشهر 43 ـ گوانک 44 ـ اناری 45 ـ باتیل 46 ـ بن‌گز
47 ـ پتکن 48 ـ پن‌سین 49 ـ تنگ 50 - چرا51 ـ جلال‌آباد 52 ـ چرپانوک 53 ـ خوشاپک
54 ـ داداله (‌دادشاه) 55 ـ دچ 56 ـ درکافی 57 ـ رای 58 ـ زردداگن 59 ـ زردی 60 ـ
زردین‌کی 61 ـ زمین‌بندان 62 ـ‌سگن 63 ـ سورگو 64 ـ سیاه‌گران 65 ـ سرکائیایی 66 ـ
شادی‌کش 67 ـ شم‌کوهلکن 68 ـ علی‌آباد 69 ـ گرگوک 70 ـ گروچی 71 ـ کشیکان 72 ـ
کهن‌زکان 73 ـ‌گرزاولی 74 ـ گروان 75 ـ گلاندری 76 ـ گورناک 77 ـ گرشیج 78 ـ مکانی
79 ـ گری 80 ـ موکونتوک 81 ـ میروک 82 ـ ناکبرین 83 ـ ناهیج 84 ـ نوک‌بند 85
ـ‌نیلیکان
86 ـ تاج‌آباد لااله‌بار.
11 ـ دهستان گتیج
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گتیج مشتمل بر 92 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ گدمک 2 ـ گلوک 3 ـ گیران 4 ـ کروچی 5 ـ مرجان 6 ـ درلسوران 7 ـ تاهیچک 8 ـ
رتیک 9 ـ دهوران 10 ـ دره‌زان 11 ـ بیرسین 12 ـ درآهو 13 ـ سانان 14 ـ‌مرهان 15 ـ
کرمش 16 ـ گورد 17 ـ درگنگ 18 ـ آب‌انبار 19 ـ درودگر 20 ـ کریم‌آباد 21 ـ
امام‌آباد 22 ـ زورینگ 23 ـ کهنکان‌گردان 24 ـ کتیج 25 ـ هی‌کان 27 ـ‌کوبسیچی
پایین 27 ـ کوبسیچی بالا 28 ـ دکلوک 29 ـ مدنچ 30 ـ نی‌زن 31 ـ محترم‌آباد 32 ـ
کرشکن 33 ـ نوع‌گراز 34 ـ تیغ‌آب 35 ـ قاسم‌آباد 36 ـ شوشهر 37 ـ‌سیوریچ 38 ـ
درجوش 39 ـ مورگان 40 ـ تیدر 41 ـ کروچی‌در 42 ـ کرنک 43 ـ متری 44 ـ شهرعمر 45 ـ
دزیدان 46 - نوان 47 ـ تراتی 48 ـ بکلو 49 ـ سزه 50ـ کتپنگ 51 ـ لوری‌شاه 52 ـ
دادکوهی 53 ـ بولک 54 ـ خیرآبادی 55 ـ توکان 56 ـ خوشاب 57 ـ گرنک 58 ـ گوانگ 59 ـ
آباد 60 ـ آبشار 61 ـ ترکنونک 62 ـ لهو63 ـ کوکومی 64 ـ نری 65 ـ شابک 66 ـ نری 67
ـ کویر 68 ـ مکشهر 69 ـ درکی 70 ـ دبداران 71 ـ پوتر 72 ـ چاهک 73 ـ سورجان 74 ـ
گیشچی 75 ـ‌گس‌پردین 76 ـ گری‌دوزان 77 ـ کادانوک 78 ـ گین‌گونی 79 ـ کهنک 80 ـ
کوری 81 ـ سیاهنیک 82 ـ مترلی 83 ـ حیدرک 84 ـ هشورلی 85 ـ کلاالیاس 86 ـ‌ذرتی 87
ـ اگرمنچی 88 ـ ناران
89 ـ سپیدکان 90 ـ بن‌سرخ 91 ـ کسر 92 ـ کانی‌شیخان.
12 ـ دهستان فنوج
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای فنوج مشتمل بر 78 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ آب‌چرتک 2 ـ کوبه 3 ـ مکان شادی (‌مکان شاهی) 4 ـ گردر 5 ـ خوشاب 6 ـ کلک عبدی
7 ـ پشت قلعه 8 ـ فنوج 9 ـ مگون 10 ـ بندبنکی 11 ـ گواش 12 ـ‌سنگر 13 ـ محمدآباد
14 ـ حسم‌آباد 15 ـ سیلان 16 ـ بنه‌مالان 17 ـ اثبکان 18 ـ آبکاس 19 ـ کمردان 20 ـ
کلک قحر 21 ـ سرگلمان 22 ـ کرکی 23 ـ کلک قاسم24 ـ کوه‌هیچ 25 ـ کشکی‌آباد 26 ـ
کردسنکین 27 ـ درودکان 28 ـ بن‌رود 29 ـ کنترواز 30 ـ سودکلک 31 ـ ماهوکیل 32 ـ
رودان چاران 33 ـ نوک‌آباد 34 ـ‌مشکاآهن 35 ـ کورسک 36 ـ کاکوچ 37 ـ سی‌مامان 38 ـ
دنبان 39 ـ آپان‌گرمو 40 ـ کسکان 41 ـ میرآباد 42 ـ حیزآباد 43 ـ کهوربلبل 44 ـ
سبیلان 45 ـ هتیان 46ـ مولکوک 47 ـ معان‌شابو 48 ـ چم‌مکان 49 ـ چاه‌گاهی 50 ـ
گل‌همیس 51 ـ چه‌نفده 52 ـ اکزینچی 53 ـ اگرستان 54 ـ بن‌شن 55 ـ مسکویی 56 ـ گتی
57 ـ‌سرزه 58 ـ گران پلان 59 ـ درآمک 60 ـ اشترک 61 ـ کسیکان 62 ـ نکلک 63 ـ سه
حمام 64 ـ یندرمیشدر 65 ـ کرسین‌گر 66 ـ کزنک 67 ـ دامک 68 ـ احمدآباد69 ـ
درم‌مکان 70 ـ ساهوکان 71 ـ پی‌تجک 72 ـ سنک 73 ـ راه‌سبیل 74 ـ زرتک 75 ـ سنکوت
76 ـ کزمان 77 ـ پیشنک 78 ـ روتیکان.
13 ـ دهستان مسکوتان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مسکوتان مشتمل بر 49 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ چاه‌گزی 2 ـ چاه قادر 3 - چاه میر 4 ـ مره حسین‌آباد 5 ـ کریم‌آباد 6 ـ پشتان
7 ـ سنان 8 ـ مسکوتان 9 ـ مهجمکی 10 ـ چراغ‌آباد 11 ـ جهت 12 ـ بگین 13 ـ‌زهک‌و 14
ـ چاه‌شیروان 15 ـ درب‌سوان 16 ـ دیکون 17 ـ دون کورچ 18 ـ سمتوکان 19 ـ دهدان 20
ـ راه‌درگر 21 ـ تکسیا 22 ـ میرآباد 23 ـ مدرخان‌جهل 24 ـ‌تنگ 25 ـ تخمان 26 ـ
کلرکمان 27 ـ جوگدر 28 ـ کهکوچک‌نواب 29 ـ کپوهک 30 ـ مدوخان 31 ـ شوسمنت 32 ـ
تپکان 33 ـ جامرغ 34 ـ کلوکی 35 ـ گرآباد36 ـ کلچات 37 ـ انوارآباد 38 ـ تهلک 39 ـ
عشایری 40 ـ پیشیانگی 41 ـ ناگوک 42 ـ کروچیدر 43 ـ چراب 44 ـ جوگز بالا 46 ـ
سورگاف 47 ـ نیامرود علیا 48ـ بن‌رود 49 ـ کورخلج.
14 ـ دهستان لاشار جنوبی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای پیپ مشتمل بر 130 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ بن‌زه 2 ـ گواشتن 3 ـ درتردیکان 4 ـ مرغان‌ریت 5 ـ کلگی 6 ـ سهری 7 ـ بهشت‌نو
8 ـ شیرآباد 9 ـ تیغاب 10 ـ بوستان 11 ـ کسیگان 12 ـ خنگری 13 ـ‌هتروگ 14 ـ
کلندوکی 15 ـ خمتک 16 ـ کله چاه 17 ـ انیجردپ 18 ـ کوباندر 19 ـ درزی 20 ـ گون‌ریس
21 ـ عذامورزمین 22 ـ اناریدپ 23 ـ کنایی 24 ـ کناران25 ـ مرباسان 26 ـ کجگوردپ 27
ـ مدوخان 28 ـ تنوزع 29 ـ اسپدرپ 30 ـ سمنگ 31 ـ گلدر 32 ـ چوکرین 33 ـ جکدان 34 ـ
لجکور 35 ـ دانوک 36 ـ برزیک37 ـ گراودنی 38 ـ کشیگان 39 ـ شیب‌گر 40 ـ پنداکی 41
ـ پنداکی‌دپ 42 ـ گتی‌دپ 43 ـ بندردپ 44 ـ گچ 45 ـ قولیتان 46 ـ کنارزامود 47 ـ
گریشت 48 ـ کران49 ـ مچی‌پشیب 50 ـ دشتوک 51 ـ سوکی‌لوگ 52 ـ رزدر 53 ـ بترتلک 54
ـ آپانرین 55 ـ جیربین 56 ـ کلدان 57 ـ تنبلان 58 ـ خدانگریک 59 ـ کنت‌کهیر 60
ـ‌توم‌بلان 61 ـ مکامگس 62 ـ سیاهنگیری 63 ـ ریدگین دازین 64 ـ خدانگریک 65 ـ
قندجگردی 66 ـ خدابند 67 ـ پتک سرحد 68 ـ دهلوکان 69 ـ کتی‌تسک 70ـ کلگان 71 ـ
دبمکوت 72 ـ بی‌پشت پایین 73 ـ بی‌پشت بالا 74 ـ کویچ 75 ـ گشان 76 ـ پشت تمب 77 ـ
پیپ 78 ـ مکان میرعزیز 79 ـ پیرکچکان 80 ـ‌حیث‌آباد 81 ـ هریدوک 82 ـ نوک‌آباد 83
ـ گروهان 84
ـ کش‌آباد 85 ـ مکانی 86 ـ وزکات 87 - پانکون 88 ـ زیارت 89 ـ جاکس 90 ـ قیصرآباد
91 ـ‌خوشاب‌مراد 62 ـ جان‌آباد 93 ـ احمدآباد 94 ـ چگوگدان 95 ـ دشمکان 96 ـ
چکوگدان (‌کس‌مزانت) 97 ـ سلتویی 98 ـ کتی‌آب 99 ـ سول 100 ـ مرمنت 101ـ مغان‌میزا
102 ـ قلی‌آب 103 ـ گورچی 104 ـ میرزواری 105 ـ گنج‌آباد 106 ـ گونگی 107 ـ
پیرکشان 108 ـ جاوییس 109 ـ زاستک 110 - تنگ‌زندان 111 ـ‌دازوک 112 ـ کتالو 113 ـ
اوکینگ 114 ـ بوستان 115 ـ آذباغ 116 ـ عالی‌تخمان 117 ـ معوقافی 118 ـ کربن 119 ـ
گلدر 120 ـ گواش 121 ـ ناک 122 ـ‌بزی‌پشت 123 ـ سرکچ 124 ـ کل‌حسین 125 ـ
کهیری‌شیب 126 ـ کنوکی 127 ـ کونیک 128 ـ نتوکی 129 ـ کنارک 130 ـ دمیتی.
15 ـ دهستان لاشار شمالی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اسپکه مشتمل بر 60 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ سیرچاه 2 ـ چاه مشکان 3 ـ عیسآباد 4 ـ کچکی 5 ـ سیف‌آباد 6 ـ کهنگ شیرآباد 7 ـ
کهنگ میرآباد 8 ـ گسک ساره‌آباد 9 ـ گسک شاهی‌آباد 10 ـ محمدآباد 11 ـ‌دمیت 12 ـ
علی‌آباد 13 ـ آباباد 14 ـ گواراپ 15 ـ اسپکه 16 ـ چاه وارو 17 ـ پشت شیشه 18 ـ
اسپیتپیر 19 ـ چهلی شهر 20 ـ سرمیچ 21 ـ بعذان 22 ـ میانی‌شهر 23 ـ نوک‌آباد 24 ـ
تکجک 25 ـ میرآباد 26 ـ تچکفت 27 ـ گزه‌دان 28 ـ گون‌نیشدر 29 ـ دیگران 30 ـ
چنیگ‌در 31 ـ بانت 32 ـ علی‌آباد چاکری‌آباد 33 ـ‌هیدوچ 34 ـ ا...‌آباد 35 ـ
جیرآباد 36 ـ گورنک 37 ـ کوذرمکان 38 ـ زیرباندار 39 ـ هپورم 40 ـ کوشک 41 ـ
نمردان 42 - بندکرچکان 43 ـ پوچنگ گسک 44 ـ‌گیشدر 45 ـ کرگرنگ کلک 46 ـ سرخ‌گردان
47 ـ دمیت 48 ـ رچگینگ 49 ـ شهتپ 50 ـ جنگجه 51 ـ صدربند 52 ـ گلدر 53 ـ درشکان 54
ـ هتیک 55 ـ‌بندی‌آپ 56 ـ بزگانیک 57 ـ پیش‌کهور 58 ـ هنزرهک 59 ـ رزی 60 ـ
ندریتی.
16 ـ دهستان سرکور
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مچکور مشتمل بر 64 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ بدآپ 2 ـ پروکتان 3 ـ مچکور 4 ـ شرکت‌بذر 5 ـ آلیدر 6 ـ وژدر 7 ـ کوه‌لگان 8 ـ
انگوری 9 ـ سیابوکان 10 ـ پشت‌گر 11 ـ هنانوج 12 ـ کلیدر 13 ـ وتکوه 14
ـ‌رودانب‌کور 15 ـ لاتوکلک 16 ـ سیچک 17 ـ زبری‌بوک 18 ـ زیکان 19 ـ شیلانچی 20 ـ
سهمان 21 ـ گزادو 22 ـ کهنک 23 ـ استپیکی 24 ـ پادیک 25 ـ‌سوخته‌ناگ 26 ـ چکان 27
ـ نوک‌سران 28 ـ کنتیجک 29 ـ سالاردیم 30 ـ سهروان 31 ـ شرکت شوخت‌یرو 32 ـ کهیری
33 ـ سیومک 34 ـ درمنک 35 ـ‌ پلنگ‌کور 36 ـ راجدار 37 ـ رودان 38 ـ کونگان 39 ـ
بشک‌آب 40 ـ گروان 41 ـ بلوات 42 ـ مهیکان 43 ـ کناران 44 ـ عزیزآباد 45 ـ جک‌سوتک
46 ـ بانومان 47ـ لاغرین چرپان 48 ـ کلیتی 49 ـ پیشک‌مچان 50 ـ ریمذان 51 ـ
چوتیکان 52 ـ هیجدک 53 ـ شه‌مزارده 54 ـ تراتیشیپ 55 ـ گیمان 56 ـ ناگان 57 ـ چیدر
58 ـ‌راوک 59 ـ گوری‌ناک 60 ـ سارچوک 61 ـ گراپوک 62 ـ عالی‌در 63 ـ گرنکتیان 64 ـ
آشیری.
17 ـ دهستان نسکند
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای نسکند مشتمل بر 60 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ پیران 2 ـ سپنان 3 ـ سرناگ 4 ـ مرکرنلوک 5 ـ ابچگی 6 ـ خوشاب 7 ـ تویگان 8 ـ
ندریتی 9 ـ گورناک 10 ـ ربی‌کش 11 ـ چری زبان 12 ـ سری زبان 13 ـ‌کله‌گیری 14 ـ
کارچی 15 ـ پیرگزان 16 ـ زاتانوری 17 ـ چپولی 18 ـ شوریکان 19 ـ زمین‌بندان 20 ـ
چوربوک 21 ـ کلشنوک 22 ـ بلوچی 23 ـ تلارش 24 ـ‌ربویی 25 ـ تیجبان پایین 26 ـ
تیجبان بالا 27 ـ پیر 28 ـ گری‌کان 29 ـ گوش 30 ـ کوشکدرا 31 ـ نوکنده 32 ـ
اسپی‌تکان 33 ـ سرداب 34 ـ تولوس 35 ـ کله‌کوک36 ـ نسکندر 37 ـ کارچان 38 ـ دستگرد
39 ـ سرمچان 40 ـ انجرک 41 ـ پینک 42 ـ شوران 43 ـ پتاران 44 ـ جهلین‌کور 45 ـ
کمبر 46 ـ نوک‌آباد 47 ـ زردپیران48 ـ ناک‌شهن 49 ـ ناک پهن پایین 50 ـ کشان 51 ـ
ایرانران 52 ـ بزرور بالا 53 ـ نوک‌آباد 54 ـ گوناکان 55 ـ نزند 56 ـ سوی‌آب 57 ـ
نوکان 58 ـ شیران 59 ـ‌گزرنیک 60 ـ شوشکیدر.
18 ـ دهشتان چانف
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای چانف مشتمل بر 119 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ مزرعه کلگان 2 ـ گزاوان 3 ـ نایگون 4 ـ کلوسکان 5 ـ سرخ 6 ـ گوشیخانوکینی 7 ـ
موریدان 8 ـ زودپیب 9 ـ کرگی‌شیب 10 ـ دشتوک 11 ـ سهرین‌کلوت 12 ـ‌مضافیگان‌شیب 13
ـ بانی‌گر 14 ـ پشت‌گر 15 ـ کوپه‌ای 16 ـ کلشکاه 17 ـ کلاهو 18 ـ گزلان 19 ـ
آسیاگان 20 ـ کل‌تیتران 21 ـ دازان پایین 22 ـ ملیچان بالا 23 ـ‌ملیچان پایین 24 ـ
لال‌زمین‌نان 25 ـ بگ 26 ـ دازام بالا 27 ـ کرتکان‌شیب 28 ـ نیله کروچ 29 ـ ا...
دادی 30 ـ زینگ 31 ـ روپاسی 32 ـ کلدان 33 ـ محمدآباد 34ـ خاربرد 35 ـ موسی‌آباد
36 ـ شیرین‌پتان 37 ـ هتیگان 38 ـ گروانی 39 ـ پتک 40 ـ جهلی‌پتک 41 ـ کهیران‌آب
42 ـ داچناک 43 ـ کلگ 44 ـ جبرآباد گوانک 46ـ پرگوانک 47 ـ مهاپ 48 ـ سادونی 49 ـ
کله‌گوگ 50 ـ نوک‌آباد 51 ـ پرکنیدر 52 ـ ناگوک 53 ـ کوردبنان 54 ـ برشک 55 ـ کشهک
56 ـ ناگان 57 ـ نفک 58 ـ‌اناری 59 ـ چنگ اناری 60 ـ دزان‌گرود 61 ـ کلیک 62 ـ
گروکی‌دپ 63 ـ پاک 64 ـ دوپیت 65 ـ کنار 66 ـ کیشکان 67 ـ شهردراز 68 ـ تارین 69 ـ
آبرین 70 ـ‌کلاچار 71 ـ گدوگوپ 72 ـ توکلی بالا 73 ـ نیلگ‌شیب 74 ـ کرمانی 75 ـ
استپکی 76 ـ سیاه‌بن 77 ـ جک‌بنان 78 ـ نوکیک 79 ـ گوناگان 80 ـ مهنت 81 ـ‌کسرمزدر
82 ـ
بک‌کور 83 ـ شهر بانج 84 ـ دارپیچ 85 ـ چانف 86 ـ کلی‌کور 87 ـ کلی‌کوردک 88 ـ
میرملک 89 ـ کلک 90 ـ کلال گرزدین 91 ـ روک 92 ـ چهلی‌شهربانج 93 ـ فقیرملاک 94 ـ
کوهیچ (‌گوهچ) 95 ـ خوشنابکوک 96 ـ گوران‌اسیت 97 ـ گزدانگ 98 ـ سرخ رودان 99 ـ
گیدی 100 ـ کلی‌تک 101 ـ زردتاک 102ـ سرزه 103 ـ گورندان‌گز 104 ـ کناری 105 ـ
بهیکان 106 ـ نیلیگن 107 ـ کروز 108 ـ گزتلک 109 ـ بیچید 110 ـ تپکان 111 ـ مشکند
112 ـ بی‌تیچوپ 113 ـ‌گواجار 114 ـ کردوچ 115 ـ کهیری 116 ـ کریتدر 117 ـ پارود
118 ـ داربن 119 ـ متکانوپ.
19 ـ دهستان سرباز
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کجدر مشتمل بر 59 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ کوشکوردپ 2 ـ پندک 3 ـ باسگان 4 ـ پشت‌کندک 5 ـ سرخ دوکان 6 - کجدرشیف 7 ـ
پهنام 8 ـ کوسدر (‌کوسدر) 9 ـ پند 10 ـ گورنگ 11 ـ سرباز 12 ـ کدان13 ـ دربند 14 ـ
مچمی‌تک 15 ـ سانیچ 16 ـ مغ 17 ـ هوتک 18 ـ کجدر 19 ـ آرامکان 20 ـ پرگان 21 ـ کپک
22 ـ گوردر 23 ـ پیرانشهر 24 ـ مزنین‌شیف 25 ـ‌کلک‌شیفت 26 ـ ریکش 27 ـ شرکت سونت
28 ـ هیتمک 29 ـ کومیتک 30 ـ گروه 31 ـ کان 32 ـ کاتار 33 ـ ایتک 34 ـ ازبندک 35 ـ
رگ 36 ـ هزار نخلستان 37ـ شاردر 38 ـ سری‌بندان 39 ـ کیش کلک 40 ـ گروانی 41 ـ
بندان 432 ـ کنارکش 43 ـ ساموکان 44 ـ اینکش 45 ـ پیردان 46 ـ بختک 47 ـ جگردان 48
ـ‌شیفشهر 49 ـ سروس 50 ـ لپارون 51 ـ زامران 52 ـ درمنک 53 ـ راچدار 54 ـ دورک 55
ـ رودان 56 ـ کهورکان 57 ـ توگلو 58 ـ سنگ مسجد 59 ـ حاجی بند.
20 ـ دهستان مینان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای باتک مشتمل بر 50 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ کهنکان 2 ـ گندز 3 - آبرتام 4 ـ ملوک‌بوک 5 ـ متیگان 6 ـ فوزت 7 ـ دز 8 ـ
مراگان 9 ـ شاک‌هور 10 ـ باتک 11 ـ گدنگان 12 ـ کرمچان 13 ـ گرگین 14 ـ توگلو15 ـ
کزوکان 16 ـ بامنی‌مچان 17 ـ ملنگان 18 ـ متیگان 19 ـ سرجان 20 ـ مینان 21 ـ
بندیگان 22 ـ کیلکان 23 ـ بوکان 24 ـ چری 25 ـ شرکت‌آسال 26 ـ پاریز27 ـ کهربایان
28 ـ جشتکان 29 ـ ناگور 30 ـ ناگوک 31 ـ بنی‌گر 32 ـ نبی‌ریگ 33 ـ سری‌جکان 34 ـ
جگان 35 ـ رگان 36 ـ چریانکان 37 ـ گران 38 ـ تورک 39 ـ‌دنداروک 40 ـ تنگ
مزنین‌بند 41 ـ باتک 42 ـ جکدان 43 ـ اسپیکار 44 ـ هتیکان 45 ـ گزا 46 ـ اسپی‌سنگ
47 ـ میان 48 ـ پشتی‌تم 49 ـ یگان 50 ـ کنتجک.
21 ـ دهستان آشار
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آشار مشتمل بر 77 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ دشتک 2 ـ سیاهین‌کان 3 ـ دورتوم 4 ـ جکان 5 ـ مورت انجیر 6 ـ گله‌کان 7 ـ
گله‌کان بگان 8 ـ تنگ پشت 9 ـ وزیران 10 ـ آشاری‌کور 11 ـ سرکمی کوه 12 ـ‌بگن 13 ـ
چربک 14 ـ گله‌کان پنیک 15 ـ آشار 16 ـ مزرعه زردگزی 17 ـ افشان 18 ـ کش 19 ـ گیتی
20 ـ ملک‌آباد 21 ـ شیب 22 ـ پتکان 23 ـ اشکستکان 24 ـ‌لوک 25 ـ گرزنیک 26 ـ
ناهوکان 27 ـ سری‌ناهوکان 28 ـ دست‌کت 29 ـ ناک 30 ـ دشتکان‌چان 31 ـ اسیران 32 ـ
شیران 33 ـ خاکشور 34 ـ مزرعه مسکوتان 35ـ کبکداران 36 ـ چگانی 37 ـ نوگدان 38 ـ
چتگان 39 ـ زراک‌آب 40 ـ کارواندار 41 ـ دستکرت 42 ـ شوریک 43 ـ مزرعه مهری‌تاک 44
ـ پتن‌ناک 45 ـ گزور بالا46 ـ گلگان 47 ـ ناگونوکان 48 ـ سپیدین 49 ـ زیبنده 50 ـ
چشمه بلند 51 ـ بیدیک 52 ـ پردیزک 53 ـ جبیبه‌ای 54 ـ اشکستک 55 ـ مچک 56 ـ
گرگ‌گندک 57 ـ‌انگاپ‌گتالن 58 ـ نشم 59 ـ کهری‌پتان 60 ـ کلگ 61 ـ سگروکان
(‌سگسروکان) 62 ـ پرکین‌نوان 63 ـ راهک 64 ـ گنوک 65 ـ گتوک 66 ـ کی‌تچکی 67 ـ
آنگاپ‌کتان 68 ـ کرگوک 69 ـ دپ‌هوا 70 ـ کروجی‌ندر 71 ـ نوریتی 72 ـ دراجیندن 73 ـ
گتان 74 ـ گنانگ 75 ـ سرچنیتی 76 ـ بریسکان 77 ـ کریم‌آباد.
22 ـ دهستان پارود
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای پارود مشتمل بر 49 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ جنگل 2 - جنگل نزرعه 3 ـ مریدشهر (‌هاشم‌آباد) 4 ـ کافه حسین‌آباد 5 ـ شوشکیم
6 ـ تعمیرگاه محمدآباد 7 ـ کوپینرا 8 ـ گریگان 9 ـ بردریک 10 ـ پیری‌دن11 ـ پاسگاه
پارود 12 ـ پارود 13 ـ سردکان 14 ـ کارگاه شرکت کبیر 15 ـ حیط 16 ـ نوبند 17 ـ
سهمان حیط 18 ـ کافه قادربخش 19 ـ رودبان 20 ـ احاباد 21 ـ‌زیارتجاه 22 ـ پتان 23
ـ بپاتان 24 ـ زمپان 25 ـ مزن‌زمین 26 ـ جمیدار 27 ـ علی‌آباد (‌کافه تاج) 28 ـ
دزپگان 29 ـ دپکان 30 ـ گواسلکان 31 ـ پاکندر 32 ـ‌شورمتیک 33 ـ دپکور 34 ـ شامش
35 ـ کجوم 36 ـ بیرسک 37 ـ رودکور 38 ـ کوه‌روک 39 ـ گرایکور 40 ـ ادپتگرا 41 ـ
ناینت 42 ـ پشامگ 43 ـ سرگر 44 ـ‌سیاهین درنگ 45 ـ شرسرشان 46 ـ کرپاسان بالا 47 ـ
کرپاسان پایین 48 ـ زنگی میدان 49 ـ تیجنان.
23 ـ دهستان کیشکور
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای رییس‌آباد مشتمل بر 78 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - ملتیان 2 ـ گرین 3 - سیاه تکان 4 ـ پرنگ‌آبی 5 - نازکلک 6 ـ چروک 7 ـ ناکندوک
8 ـ نگور 9 ـ گرداک 10 ـ کشجور 11 ـ کزیچ 12 ـ دربندگان 13 ـ جنیکلک14 ـ جت‌کلک 15
ـ مچان 16 ـ چرکیدن 17 ـ سری مچان 18 ـ سکار 19 ـ گرگ 20 ـ سیانیچ 21 ـ ترین‌برین
22 ـ تولگی‌آب 23 ـ دندار 24 ـ حمیدر 25 ـ‌تک‌شوک 26 ـ کچ‌خوشگ 27 ـ شکیدر 28 ـ
ساورک 29 ـ هفت‌گران 30 ـ کورتاک 31 ـ آباتان 32 ـ علی‌آباد 33 ـ کیکی 34 ـ دیزونو
35 ـ کلنگان 36 ـ کوچک37 ـ دمبانی 38 ـ اسماعیل کلک 39 ـ رییس‌آباد 40 ـ سهمان 41
ـ گرلاف 42 ـ جگانی 43 ـ خوکلارد 44 ـ دارزند 45 ـ کلگ‌کشکور 46 ـ کلکدان 47 ـ
بندپگان48 ـ گرگان‌سر 49 ـ سموکان 50 ـ تیغاب 51 ـ هارگز 52 ـ دربندان 53 ـ بندان
54 ـ ندریتی 55 ـ گربزینان 56 ـ رنگانی 57 ـ دمی‌تنگ 58 ـ نیام‌تنگ 59 ـ پاریزک60
ـ پیری 61 ـ کمپیک‌دپ 62 ـ چیشین‌در 63 ـ نیکلوگان 64 ـ بناپ 65 ـ گلینوکان 66 ـ
ندریتی 67 ـ گران درک 68 ـ گتین‌بان 69 ـ لد 70 ـ نیلک‌بان 71 ـ‌سیاه‌بن 72 ـ رگتی
73 ـ مودر 74 ـ دشتک 75 - جگوکی 76 ـ شداسک 77 ـ کامنک 78 ـ تشک بندوکان.
24 - دهستان ایرافشان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ایرافشان مشتمل بر 52 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ سیاهنیکان 2 - دازنده 3 ـ کمیل 4 ـ کرین 5 ـ چاه‌تنیدرک 6 ـ سرکلوی‌ون 7 ـ
گنج‌آباد 8 ـ نران 9 ـ پرکنو 10 ـ گزایوز 11 ـ کولک 12 ـ کهناب 13 ـ سرشور 14ـ
ایرافشان 15 ـ بن‌گر 16 ـ کلان 17 ـ کلهرکلوی 18 ـ سورگان 19 ـ گورزی 20 ـ وژنا 21
ـ یدگان 22 ـ کروچ 23 ـ برسان 24 ـ شاجگشکان طلار 25 ـ دشتک بالا26 ـ تنک 27 ـ ویگ
28 ـ یکمرد 29 ـ کلپورگشهر 30 ـ جنگلنی 31 ـ مزرعه موجن 32 ـ نروکان 33 ـ کسوردانی
34 ـ دشکورت 35 ـ هپگان 36 ـ سرخ‌لو 37 ـ‌اسپیت‌زنیان 38 ـ پیلکان 39 ـ نل‌بست 40
ـ پرکانلوپ 41 ـ گورتاپ 42 ـ ینسی 43 ـ چشمه‌گردان 44 ـ ابراهیمی 45 ـ حنان 46 ـ
دربندی 47 ـ شهدادی گرنکان48 ـ کوه‌زیری 49 ـ انگوری 50 ـ جرن 51 ـ صلاحی‌کوه 52 ـ
مولادادآباد.
25 ـ دهستان راسک
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای راسک مشتمل بر 34 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ فیروزآباد 2 ـ کوزوردت (‌گوزدردپ) 3 ـ حراگان 4 ـ راسک 5 ـ گل‌کنی 6 ـ اسکاندر
7 ـ اربانک 8 ـ شیرین‌کور 9 ـ جیکیگور 10 ـ پارک 11 ـ گنج‌آباد (‌بدا) 12 ـ‌زهدر
13 ـ برنجی 14 ـ حودار 15 ـ بافتان 16 ـ زیارت 17 ـ درنجیین 18 ـ کوه‌سرکلک 19 ـ
دلی 20 ـ کلک 21 ـ کلک‌عصا 22 ـ لاشارگامی 23 ـ میلاجی 24 ـ‌پتکان‌سنت 25 ـ
قادرآباد 26 ـ حیطی‌در 27 ـ شکرجنگل 28 ـ کی‌چوکین 29 ـ زران‌مندل 30 ـ مزرعه‌دلی
31 ـ گورناکان 32 ـ مزرعه سبت‌کش 33 ـ پیرسوچ‌دن34 ـ گراتی‌کلات.
26 ـ دهستان مورتان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مورتان مشتمل بر 144 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ هکش 2 ـ بتاگردن 3 - ترک 4 ـ میردوک 5 ـ درومدان 6 ـ راهک 7 ـ ارچینان 8 ـ
چان‌برین 9 ـ میان‌گردان 10 ـ روددیم 11 ـ بزنیحکان 12 ـ گرپد 13 ـ گلدان14 ـ
کله‌جا 15 ـ جکوک 16 ـ مرادآباد 17 ـ گهرامی‌گرنگاری 18 ـ آیگل 19 ـ شون‌دپ 20 ـ
جگدان پیرمت 21 ـ بگان پیرمت 22 ـ شون 23 ـ کلگ‌پیرمت 24 ـ‌ایپتیکی 25 ـ لاور 26 ـ
هنارکان 27 ـ پیرمت 28 ـ دازنک 29 ـ بگ 30 ـ حسن‌آباد 31 ـ جک‌کور 32 ـ زبهری 33 -
وانکوک 34 ـ سهربن 35 ـ ذمایی 36 ـ موتان37 ـ مورتک 38 ـ مشنک 39 ـ ناگ‌دیم 40 ـ
هونک 41 ـ ریکوک 42 ـ گراپی 43 ـ بنیکل 44 ـ شوشکل 45 ـ کرپاسی 46 ـ زندان 47 ـ
جنکگی 48 ـ سرکوران49 ـ بگان‌هونگ 50 ـ سلاحی کوه 51 ـ کوه کنار بالا 52 ـ کوه
کنار پایین 53 ـ براهمی 54 ـ تگاری 55 ـ نوهت 56 ـ چشمه‌عبدالرسول 57 ـ لد 58 ـ
پیری‌کور 59ـ توبه 60 ـ محمدآباد سلاحی کوه 61 ـ کوسی‌چی (‌کوسیچی) 62 ـ شرطان 63
ـ زرومب 64 ـ ویگ 65 ـ رودنی 66 ـ کشمیرآباد 67 ـ یکمرد 68 ـ دشتوک بالا68 ـ دشتوک
بالا 69 ـ دشتوک پایین 70 ـ گزشتان 71 ـ گری 72 ـ مهرابی بندگان 73 ـ گونگان 74 ـ
چوژتل 75 ـ بوپاتی‌کلیر 76 ـ گروان 77 ـ نوک‌بند 78 ـ‌کناری‌لنک 79 ـ شبنمی‌بندگان
80 ـ پیرا
نی تاگ 81 ـ کسوردانی 82 ـ براهیمی‌سر 83 ـ هنجران 84 ـ اسیکانی 85 ـ زردکندگ 86 ـ
ورم‌در 87 ـ گرکان 88 ـ رگ 89ـ پورچنان 90 ـ موگونتوک 91 ـ رنگانی 92 ـ کله‌زهری
93 ـ ریزی 94 ـ کمبی‌زه 95 ـ لنگی‌ریس 96 ـ سرگر 97 ـ توجان 98 ـ بنگی 99 ـ زهان
100 ـ گروان 101ـ مچایی 102 ـ خرابه 103 ـ مارزه 104 ـ کشتگگان 105 ـ کچان‌ذات 106
ـ کلگ‌سه‌گوران 107 ـ آپلی‌گز 108 ـ دوکی‌ناگ 109 ـ ریدگ 110 ـ دزانی 111 ـ‌مالمی
112 ـ کهوران 113 ـ یک‌لایی 114 ـ چریان‌نا 115 ـ سارتاپ 116 ـ ربه‌ایی 117 ـ
دشتیاری‌شهر 118 ـ جکان 119 ـ جکی 120 ـ گرونی 121 ـ منزلی122 ـ گودری 123 ـ
کیپوکان‌شیب 124 ـ زه‌ای 125 ـ پترونکی 126 ـ دبوسی 127 ـ مضاتی‌کور 128 ـ کشکان
129 ـ محدآباد پیری کور 130 ـ نگار 131 ـ کوه‌جملی 132 ـ بلالی شیب 133 ـ رودی 134
ـ کهورزمین 135 ـ گونگی 136 ـ میشود 137 ـ گره‌دان 138 ـ دراج دمگ 139 ـ نوکین‌جو
140 ـ ناک‌بون 141 ـ‌گوریگو 142 ـ نیازشهر 143 ـ لیبویی 144 ـ لله‌یی‌بازار.
27 ـ دهستان پیشین
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای پیشین مشتمل بر 21 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ چاه‌چتکول 2 ـ سوراب 3 ـ چاه عبدالکریم 4 ـ چاه دوشنبه 5 ـ چاه شهو 6 ـ چاه
محمدی 7 ـ سولدان 8 ـ کلات چاه 9 ـ گورشون 10 ـ مایره 11 ـ لد 12 ـ‌پیشین 13 ـ
کرین‌پرک 14 ـ کبدرین 15 ـ گستک 16 ـ کاینکور 17 ـ لنکارو 18 ـ بیگدک 19 ـ زردین
20 ـ درگ 21 ـ پاسگاه ژاندارمری گسک.
28 ـ دهستان بنت
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بنت مشتمل بر 47 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ گینه 2 ـ شوهدر 3 ـ گوتان 4 ـ شان‌شیری 5 ـ بانگوران 7 ـ انجیروک 7 ـ اندعلی 8
ـ کلک‌عبدو 9 ـ کود زیارت 10 ـ جمکان 11 ـ شم 12 ـ پمیازی 13 ـ دمک14 ـ روگراندان
15 ـ دستوک 16 ـ دنک 17 ـ داهان 18 ـ وفا 19 ـ کینک‌دادخدا 20 ـ کلات رنگیان 21 ـ
سررود 22 ـ بنت 23 ـ مرغان سروک 24 ـ روپنان 25 ـ‌حسین‌آباد 26 ـ کنارکمبان 27 ـ
کنویی 28 ـ کلات 29 ـ سرحسین دوک 30 ـ کلک حمود (‌پیرتری9 31 ـ جوهانی 32 ـ چاهوک
(‌کهنک) 33 ـ اسپتین‌نوک 34 ـ‌شلیزک 35 ـ کوران‌دپ 36 ـ درسمبان 37 ـ جورویی 38 ـ
تراتی 39 ـ چاکری‌کچ 40 ـ بنگلی‌سور 41 ـ پیشایی 42 ـ منه 43 ـ دشنام‌دپ 44 ـ هنگر
45 ـ لوسند46 ـ کج 47 ـ گواندی‌کور.
29 ـ دهستان دستگرد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای دستگرد مشتمل بر 80 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - کجوی 2 ـ پدسین 3 ـ نگور 4 ـ گرک 5 ـ درکاس 6 ـ دومبیکی 7 ـ گل‌گردان 8 ـ
دت‌گوتن 9 ـ کلکی 10 ـ بی‌زره 11 ـ شریکی 12 ـ دوجهوک 13 ـ کلا 14 ـ‌ریکو 15 ـ
دابی 16 ـ گری‌درپ 17 ـ سموردر 18 ـ سرگرومد پایین 19 ـ سرگرومد بالا 20 ـ بن‌شهر
21 ـ دستگرد 22 ـ کلک غریب شاه 23 ـ پام کند 24 ـ کلک‌ملاشهداد 25 ـ موآباد 26 ـ
تر 27 ـ عیدو 28 ـ سیرک 29 ـ زدوشک 30 ـ سکی 31 ـ کروجک 32 ـ گرنچان‌بناکو 33 ـ
کودزمین 34 ـ گوازوک 35 ـ کرپاس 36 ـ‌باغ 37 ـ دران 38 ـ کارگاهی 39 ـ کزمچو 40 ـ
جوان‌جا 41 ـ کلک‌ندودک 42 ـ جدرک 43 ـ مچان 44 ـ تلوک 45 ـ رنگ‌بلوچ 46 ـ
هزیرشهری 47 ـ کدام 48 ـ‌گرانو 49 ـ استبلی 50 ـ تراسپوک 51 ـ ریگو 52 ـ لدک 53 ـ
تیغ‌خان 54 ـ رانکو 55 ـ گوارزنی 56 ـ سرخکلات 57 ـ هیتا 58 ـ کرتل 59 ـ کله‌بکاه
60 ـ گوادر 61ـ پنوک 62 ـ گتی 63 ـ کگنوری 64 ـ پاکند 65 ـ هزیرک 67 ـ کاپرچاه 68
ـ نیلان 69 ـ کل‌سندک 70 ـ شهر قند 71 ـ دبید 72 ـ دهان کارگاه 73 ـ کنار موران 74
ـ‌بانتک 75 ـ کرچکی عمری 76 ـ بن‌گر 77 ـ انگیز 78 ـ گری‌کاهوکی 79 ـ کاذیشجان 80
ـ کرین.
30 ـ دهستان توتان مهمدان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای توتان مشتمل بر 86 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 ـ سهرتک 2 ـ سرگل 3 ـ پیرزرین 4 - لیرکی 5 - آبشکان 6 ـ شهری تیغ 7 ـ معبداله 8
ـ جکی‌کناری 9 ـ جکی‌فیض‌ا... 10 ـ شهری 11 ـ گرمهرگی 12 ـ‌کهن‌کوچان 13 ـ
قریه‌عبدو 14 ـ مورتکوه 15 ـ دپگناچان 16 ـ برکه 17 ـ سوراب 18 ـ مچیدر 19 ـ چیدگی
20 ـ چنکان 21 ـ استهلک 22 ـ نوگینی 23 ـ نوک‌آباد24 ـ بن‌زمین 25 ـ براگان 26 ـ
گوراندی 27 ـ کروچی 28 ـ بن‌دمی 29 ـ زمی‌ای 30 ـ گتان‌توچکان 31 ـ خاکران 32 ـ
ندرچیک 33 ـ ره پایین 34 ـ توتان 35 ـ‌کشگ 36 ـ پغمضی 37 ـ لاشکی 38 ـ سرگوجک 39 ـ
مورکی 40 ـ یلیلو 41 ـ جای‌گور 42 ـ شهربیلو 43 ـ دوک‌تراش 44 ـ کنج‌آباد 45 ـ
پشت‌دمیتان 46 ـ‌مدخان 47 ـ کناران 48 ـ مورکی 49 ـ نی‌نی‌دراست 50 ـ کناردر 51 ـ
شیرزه 52 ـ گزروغن 53 ـ زال شهری 54 ـ رامکو (‌پشت گوست) 55 ـ پس‌کوی 56 ـ‌خیرآباد
57 ـ بابدویی 58 ـ نیام‌زهی 59 ـ نوک‌شهر 60 ـ یحی سفلی 61 ـ سفیدندو 62 ـ کنگر 63
ـ تفتان 64 ـ باسیدی 65 ـ هیواری 66 ـ تختی 67 ـ موگاه 68 ـ‌بارگین‌زه 69 ـ بلوکی
70 ـ زه‌دادعلی 71 ـ عمری شهری 72 ـ شادین‌زهی 73 ـ اسدی کهیر 74 ـ بن‌شهر 75 ـ
بی‌نچکان 76 ـ فلمان 77 ـ مجگی 78 ـ کهیرکان 79ـ گندگی‌سر 80 ـ گری‌برد 81 ـ گرگ
درآپ 82 ـ
کرت 83 ـ کورآب 84 ـ نلی 85 ـ کولوک 86 ـ زه‌گرگی.
‌تبصره 1 ـ هرگونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در
فهرست نقاط واقع در دهستان‌های تابعه و کروکی‌های مربوطه منظور نشده‌مادامی که
دهستان‌بندی در شهرستان‌های همجوار به اجرا درنیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در
تابعیت دهستان مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2 ـ وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستان‌های
همجوار با شهرستان‌های دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3 ـ با تصویب محدوده دهستان‌های واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و
مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی‌ضمیمه و در محدوده آن
ملاحظه شود یا در آینده به وجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر