تصویب نامه درخصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیانشماره۱۳۰۴۱۱/ت۵۵۹۵۱هـ                                  ۱۳۹۷/۱۰/۳
تصویب‌نامه درخصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره ۹۷۲/۱۰/۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به‌استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان به شرح پیوست(۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می‌شود.

۳ـ فضای سبز طرح به میزان (۲۷۵۰) هکتار اعم از محدوده و واحدهای پیش‌بینی‌شده، ثابت بوده و غیرقابل کاهش می‌باشد.

۴ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح مذکور منوط به تصویب در شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
rc.majlis.ir/rc-assets/uploads/9cd83fd26965fdc61381af053c93212f.pdf