تصویب نامه درخصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹


شماره۱۲۸۷۶۲/ت۵۵۹۴۸هـ                             ۱۳۹۷/۱۰/۱
تصویب نامه درخصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره ۹۷۲/۱۰/۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت  های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می  شود.

۲ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۰ انتخاب و حق  الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان یادشده تعیین می  شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم  ـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳

پیرو دعوتنامه شماره ۹۷۲/۲۰/۲۳۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۷ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ در محل دبیرخانه شورای عالی با حضور اعضاء کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، در خصوص هریک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند (۴ـ الف و ۴ـ ب) گزارش حسابرس مستقل: ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذیربط، با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص قطعی شدن احکام پرونده های مطروحه شرکت انبوه سازان نیلی آبی قشم و شرکت عمران بوستان نور قشم، مقرر شد پیگیری و اقدام لازم در جهت اجرای حکم و حفظ حقوق سازمان بعمل آمده و نتیجه را در مقاطع سه ماهه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند. همچنین مقرر شد کمیته ای با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، سازمان حفاظت محیط زیست و مدیریت حقوقی دبیرخانه به منظور کمک به چگونگی اجرایی نمودن این حکم تشکیل و بر اجرای آن نظارت نماید.

۲ـ در خصوص بند (۴ـ ج) گزارش حسابرس مستقل: ضمن تأکید بر مسولیت اعضای هیأت مدیره و مدیران ذیربط بر رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط در نحوه ارزشیابی و قیمت گذاری زمین، مقرر شد سازمان منطقه ضمن تقویت کنترل های داخلی، نسبت به اصلاحات و تعدیلات لازم در حسابها اقدام لازم را به عمل آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را در مقاطع سه ماهه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۳ـ در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.

۴ـ در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذیربط درخصوص احقاق حقوق سازمان، گزارش مربوط در خصوص پیگیری های انجام شده به استماع کارگروه رسید، مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف مانده حساب پیش دریافت های سازمان اقدام و اصلاحات و تعدیلات لازم در حسابها را اعمال و گزارش نتایج اقدامات را حداکثر تا ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

۵ ـ در خصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با بند مذکور به استماع رسید و ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذیربط درخصوص احقاق حقوق سازمان، مقررشد سازمان فهرست چک های واخواستی را به همراه گزارش اقدامات انجام شده در مقاطع سه ماهه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۶ ـ در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): با توجه به رسیدگی دستگاه قضایی به موضوع پرونده بابک زنجانی، تنفیذ مفاد مصوبه ۹۵/۲۶۵۳۲ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط مرجع قضایی مقرر شد بر اساس نظر صادره مرجع قضایی اقدام لازم معمول و اصلاحات لازم در حسابها به عمل آید. سازمان منطقه مکلف است گزارش پیشرفت پیگیری را هر سه ماه یکبار به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند .

۷ـ در خصوص بند (۹) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): با توجه به اینکه شرکت فرعی ذکر شده دارای مجوز تأسیس و فعالیت از مجمع عمومی سازمان نمی باشد ضمن تأکید بر مسئولیت قانونی تعیین تکلیف شرکت مذکور و با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص طرح پرونده در مراجع قضایی و لزوم احقاق حقوق سازمان، مقرر شد موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و نتایج اقدامات حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد.

۸ ـ در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل(تأکید بر مطلب خاص): گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با بند مذکور و طرح موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت و مجلس به استماع کارگروه رسید.

۹ـ در خصوص بند (۱۱) گزارش حسابرس مستقل (سایر بند های توضیحی): گزارش به استماع اعضا رسید

۱۰ـ در خصوص بند (۱۲) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): پس از استماع گزارش مقرر شد سازمان منطقه رسیدگی به اختلاف فیمابین را ضمن هماهنگی با دبیرخانه از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری و نتیجه را به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی گزارش نمایند.

۱۱ـ در خصوص بند (۱۳) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذیربط سازمان منطقه در رعایت قوانین و مقررات مربوط و آثار احتمالی ناشی از آن بر حقوق سازمان منطقه، مقرر شد سازمان موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و نتایج را به همراه مدارک و مستندات، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۱۲ـ در خصوص بند (۱۴) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): ضمن تأکید بر مسئولیت پاسخگویی مدیران ذیربط سازمان منطقه در عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی بر طرح پرونده در مراجع قضایی، مقرر شد تا تعیین تکلیف موضوعات، پیگیری و اقدام لازم برای حفظ حقوق سازمان بعمل آمده و نتایج اقدامات حداکثر تا ۱۳۹۷/۷/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نماید .

۱۳ـ در خصوص بند (۱۵) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد سازمان اقدامات لازم را جهت اجرایی نمودن کامل تکلیف مقرر در خصوص تحویل گرفتن واحدهای تجاری موضوع بند گزارش حداکثر تا تاریخ ۹/۳۰/ ۱۳۹۷ انجام دهد و گزارش نتایج اقدامات را به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند .

۱۴ـ در خصوص بند (۱۶) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد سازمان منطقه پیگیری لازم را برای صدور اسناد ضمن هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت دادگستری و سازمان منطقه، مطابق ضوابط مربوط معمول داشته و نتیجه را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه اعلام نمایند.

۱۵ـ در خصوص بند (۱۷) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذیربط در رعایت قوانین و مقررات مربوط و آثار احتمالی ناشی از عدم تسویه و تعیین و تکلیف مانده حسابهای پرداختنی ضمن ارائه گزارش ریز اسناد حسابهای مزبور (با تجزیه سنی) به مجمع عمومی و اخذ مجوز لازم از مجمع اقدامات لازم را در این خصوص بعمل آورد و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۱۶ـ درخصوص بند(۱۸) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی):

۱ـ۱۶ ـ در خصوص بند (۱ـ ۱۸) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضاء رسید.

۲ـ ۱۶ ـ در خصوص بند (۲ـ ۱۸) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه اقدام لازم را در اجرای تکالیف تعیین شده در اسرع وقت معمول و نتایج آن را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۱۷ـ در خصوص بند (۱۹) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مجمع عمومی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب مقرر نمود سازمان منطقه گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب را ضمن هماهنگی با دبیرخانه و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. مسئولیت عدم رعایت بودجه مصوب سالیانه بر عهده مدیران وقت سازمان می باشد. همچنین مقرر شد مدیریت برنامه ریزی و بودجه دبیرخانه شورای عالی در زمان تهیه و تنظیم بودجه پیشنهاد های سازمان های مناطق آزاد سرفصل هایی نظیر استهلاک و ذخیره سنوات را لحاظ نماید.

۱۸ـ در خصوص بند (۲۰) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): توضیحات به استماع اعضاء رسید.

۱۹ـ در خصوص بند (۲۱) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): بند گزارش به استماع اعضاء رسید.

۲۰ ـ در خصوص بند (۲۲) گزارش حسابرس مستقل (سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس): بند گزارش به استماع اعضاء رسید.

۲۱ـ با توجه به بند (۵) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط گزارش حسابرسی): کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیأت مدیره سازمان های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۱ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیأت مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست اندرکار در تهیه صورتهای مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با « حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد » پرداخت گردد. 

۲۲ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و مؤسسه حسابرسی تعیین می شود.

روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.