تصویب نامه درخصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹


شماره۱۲۸۷۴۲/ت۵۵۹۴۵هـ                             ۱۳۹۷/۱۰/۱
تصویب نامه درخصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره ۹۷۲/۱۰/۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت  های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می  شود.

۲ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ انتخاب و حق  الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان یادشده تعیین می  شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس  ـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱

پیرو دعوتنامه شماره ۹۷۲/۲۰/۱۹۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش (تأکید بر مطلب خاص): پس از استماع گزارش سازمان منطقه در این خصوص، با توجه به اینکه اسناد ذکر شده در گزارش مشمول گذشت زمان نبوده و همچنین اقدامات حقوقی جهت مطالبه آن ها از سوی سازمان در حال پیگیری می باشد مقرر شد سازمان منطقه پیگیری حقوقی لازم را جهت احقاق حقوق سازمان به عمل آورد. همچنین مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تسویه حساب بدهی ها با واحدهای ساخته شده بر اساس نظر کارشناس رسمی ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح سازمان اقدام نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۳ ـ در خصوص بند ۶ گزارش (تأکید بر مطلب خاص): پس از استماع گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات صورت گرفته به منظور محاسبه بهای تمام شده اراضی، مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف مابقی اراضی موجود و محاسبه قطعی بهای تمام شده زمین و تعدیل حساب ها اقدام و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی):

در خصوص بندهای ۱ـ ۷ و ۲ـ ۷: گزارش سازمان به استماع اعضاء رسید و مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم را جهت رعایت قوانین و مقررات موضوعه اقدام نماید.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف پروژه های راکد و فاقد پیشرفت با رعایت صرفه و صلاح سازمان اقدام نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم به منظور تسویه و تعیین تکلیف حسابهای مذکور را به عمل آورده و ضمن اعمال تعدیلات لازم در حسابهای سازمان، نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۷ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم در اجرای تکالیف تعیین شده در مجمع عمومی سال ۱۳۹۵ را به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مجمع عمومی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب مقرر نمود سازمان منطقه گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب را ضمن هماهنگی با دبیرخانه و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. مسئولیت عدم رعایت بودجه مصوب سالیانه بر عهده مدیران وقت سازمان می باشد. همچنین مقرر شد مدیریت برنامه ریزی و بودجه دبیرخانه شورای عالی در زمان تهیه و تنظیم بودجه پیشنهاد های سازمان های مناطق آزاد سرفصل هایی نظیر استهلاک و ذخیره سنوات را لحاظ نماید.

۹ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۰ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۱ـ در خصوص بند ۱۴ گزارش (سایر مسئولیت های حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۲ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیأت مدیره سازمان های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۱ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیأت مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست اندرکار در تهیه صورتهای مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با « حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد » پرداخت گردد. 

۱۳ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

۱۴ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.