اصلاح بند (پ) ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران


شماره۱۳۱۸۶۲/ت۵۶۰۲۱هـ                              ۱۳۹۷/۱۰/۶
اصلاح بند (پ) ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۷ به پیشنهاد شماره ۳۶۱۴۴/۱۱۳۴۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ تصویب کرد:

در بند (پ) ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران موضوع بند (۴) تصویب نامه شماره ۱۴۰۳۴/ت۵۳۸۳۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۳ بعد از واژه «طرح های» واژه «غیرانتفاعی» اضافه می شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۸۰۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری