تصویب نامه در خصوص تعیین وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهند


شماره۱۳۱۹۴۷/ت۵۶۰۹۵هـ                              ۱۳۹۷/۱۰/۸
تصویب نامه در خصوص تعیین وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور هند

وزارت امور خارجه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۵ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور هند تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری