تصویب نامه در خصوص تعیین آقای حاتم شاکرمی به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حمایت از صنایع


شماره۱۳۱۸۶۴/ت۵۶۰۹۸هـ                              ۱۳۹۷/۱۰/۶
تصویب نامه در خصوص تعیین آقای حاتم شاکرمی به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حمایت از صنایع

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۵ به پیشنهاد شماره ۱۸۷۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ ـ تصویب کرد:

آقای حاتم شاکرمی به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حمایت از صنایع موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ ـ تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری